OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
verzia
3.6 účinná odo dňa 01.07.2019


Zákon_343_2015_Zz


Tieto obchodné podmienky elektronického trhoviska boli vypracované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ako správcom Elektronického kontraktačného systému a Trhoviska, v zmysle ustanovení § 13 ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú základné pravidlá fungovania elektronického trhoviska, ktoré slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.


1. ČASŤ „TRHOVÝ PORIADOK“

2. ČASŤ „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“


1. ČASŤ „TRHOVÝ PORIADOK“

verzia 3.5 3.6 účinná odo dňa 01.01.2019 01.07.2019


INDEX:


Čl. I Vymedzenie základných pojmov

Čl. II Podmienky používania Trhoviska

Čl.III Verejnosť

Čl. IV Dodávateľ

Čl. V Objednávateľ

Čl. VI Opisný formulár

Čl. VII Ponukový formulár

Čl. VIII Rozporový formulár a Karanténa

Čl. IX Objednávkový formulár a Objednávkové atribúty

Čl. X Zmluvný formulár a Zmluva

Čl. XI Postupy zadávania zákaziek na Trhovisku

Čl. XII Postup so vstupom z Katalógu ponúk

Čl. XIII Postup so vstupom z Knižnice

Čl. XIV Nadlimitné trhovisko

Čl. XV Postup zadávania zákaziek na Nadlimitnom trhovisku

Čl. XVI Identifikácia a Autentifikácia na Nadlimitnom trhovisku

Čl. XVII Komunikácia a doručovanie na Nadlimitnom trhovisku

Čl. XVIII Postup po uzavretí Zmluvy

Čl. XIX Záverečné a prechodné ustanovenia


Čl. I

Vymedzenie základných pojmov


Na účely týchto Obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“):


a) Anonymný používateľ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa služby Trhoviska bez registrácie.


b) Autentifikácia je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.


c) CPV je Spoločný slovník obstarávania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Mimoriadne  vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 5) v platnom znení.


d) CRZ je Centrálny register zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, prevádzkovaný Úradom vlády Slovenskej republiky.


e) CRZT je Centrálny register zmlúv Trhoviska, ktorý obsahuje všetky Zmluvy zadané prostredníctvom Trhoviska.


f) Dodávateľ je akákoľvek fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá má záujem o zákazky zadávané prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej  len „EKS“), pričom Dodávateľom pri zákazkách v režime ZVO môže byť uchádzač podľa ZVO, záujemca podľa ZVO alebo iná osoba, ktorá má záujem o zákazky zadávané prostredníctvom EKS.


g) Identifikácia je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.


h) Karanténa je proces, ktorým sa rieši rozporové konanie voči obsahu Opisných formulárov.


i) Katalóg ponúk je zoznam Obchodných ponúk predložených na Trhovisko Dodávateľmi.


j) Knižnica je časť Trhoviska, ktorá obsahuje Opisné formuláre a poskytuje služby podpory procesov Karantény.


k) Kontraktačná ponuka je ponuka predložená Dodávateľom ako odpoveď na Objednávku Objednávateľa alebo Predbežne akceptovanú ponuku, ktorou Dodávateľ pri zohľadnení všeobecných, funkčných a technických špecifikácií predloží v zadávaní zákazky výhodnejší návrh na plnenie hodnotiaceho kritéria.


l) Lehota na predkladanie ponúk je lehota určená Objednávateľom, v ktorej je každý Dodávateľ oprávnený predložiť Objednávateľovi Kontraktačnú ponuku. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia než 72 hodín a neplynie počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Plynutie Lehoty na predkladanie ponúk nie je  závislé od rozsahu denného času podľa § 13 ods. 10 ZVO.


m) Nadlimitné trhovisko je verejná súťaž uskutočnená s využitím Trhoviska.


n) Obchodná ponuka je ponuka vytvorená Dodávateľom na základe Ponukového formuláru. Zverejnená Obchodná ponuka je návrhom na uzavretie Zmluvy voči vopred neurčenému Objednávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa ZVO a týchto OPET.


o) Objednávateľ je akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom podľa § 7 ZVO, osobou podľa § 8 ZVO alebo inou osobou, ktorá používa EKS na zadávanie zákaziek.


p) Objednávka je formulár vytváraný Objednávateľom pri postupe podľa § 109 ZVO na základe Predbežne akceptovanej ponuky, doplnenej o Objednávkové atribúty, pri postupe podľa § 110 ZVO na základe Objednávkového formuláru, vytvoreného z Opisného formuláru doplneného o Objednávkové atribúty.


q) Objednávkové atribúty sú údaje, ktoré dopĺňa Objednávateľ do Objednávkového formuláru, obsahujúce konkrétnu zmluvnú špecifikáciu a podmienky zadávania zákazky, najmä údaje o hodnotiacich kritériách a Lehote na predkladanie ponúk.


r) Objednávkový formulár je formulár, ktorým Objednávateľ vytvára Objednávku dopĺňaním Objednávkových atribútov k Predbežne akceptovanej ponuke alebo k Opisnému formuláru.


s) Opisný formulár je formulár slúžiaci Používateľovi na zadanie opisu predmetu zákazky (pri Objednávateľovi) alebo opisu predmetu ponuky (pri Dodávateľovi) do Knižnice.


t) Osobný profil dodávateľa je súhrn informácií o Dodávateľovi podľa § 14 ods. 6 ZVO zverejnený na Trhovisku.


u) Ponukový formulár je formulár zložený z údajov v rozsahu Opisného formuláru, ktorý je doplnený o všeobecnú zmluvnú špecifikáciu, ponukovú jednotkovú cenu a výber Všeobecných zmluvných podmienok, ktorý slúži Dodávateľovi na vytvorenie Obchodnej ponuky.


v) Používateľ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa služby Trhoviska, a to ako Anonymný používateľ, Verejnosť, Dodávateľ alebo Objednávateľ.


w) Predbežne akceptovaná ponuka je Obchodná ponuka zverejnená na Trhovisku, ktorú Objednávateľ predbežne akceptoval ako Obchodnú ponuku s najnižšou cenou, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri Obchodné ponuky.


x) Profil objednávateľa je súhrn informácií o Objednávateľovi zverejnený na Trhovisku.


y) Protokol o priebehu zadávania zákazky je protokol generovaný EKS opisujúci priebeh  zadávania zákazky na Trhovisku a obsahujúci výstupy zo zadávania zákazky na Trhovisku.


z) Referenčný formulár je formulár slúžiaci na vyhotovenie referencie od Objednávateľa o zákazke zadanej na Trhovisku.


aa) Register dodávateľov je register obsahujúci Osobné profily dodávateľov.


bb) Register objednávateľov je register obsahujúci Profily objednávateľov.


cc) Register referencií trhoviska je register  obsahujúci  referencie  vystavené  zo  strany  Objednávateľa   pre    Dodávateľa    s podporou   EKS,   ktorý   zahŕňa    zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska.


dd) Registračný formulár je formulár, ktorého vyplnením a autentifikáciou Dodávateľ alebo Objednávateľ získava prístup k službám EKS určeným Dodávateľom alebo Objednávateľom.


ee) Rozpor je inštitút Karantény slúžiaci na uplatnenie rozporu špecifikácie predmetu zákazky všeobecnej, funkčnej alebo technickej pri zadaní Opisného formuláru.


ff) Trhovisko je elektronické trhovisko podľa § 13, § 14, § 108 ods. 1 písm. a) a § 109 až § 111 ZVO. Trhovisko je súčasťou EKS.


gg) Verejnosť je každá registrovaná fyzická osoba, ktorá používa služby Trhoviska.


hh) Vlastný návrh plnenia zákazky je opis predmetu plnenia vytvorený Dodávateľom na základe opisu predmetu zákazky určeného Objednávateľom v Objednávkovom formulári a predložený Dodávateľom v Kontraktačnej ponuke, ak Objednávateľ určil požiadavku na jeho predloženie pri postupe podľa § 110 ZVO, pričom je záväzný pre obe zmluvné strany pre plnenie predmetu Zmluvy po jeho akceptovaní Objednávateľom za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach.


ii) Všeobecné zmluvné podmienky sú spolu s Trhovým  poriadkom  súčasťou  OPET  a  sú zmluvnými podmienkami podľa § 13 ods. 8 písm. b) ZVO.


jj) Webové sídlo trhoviska je www.eks.sk.


kk) Zmluva je dokument v elektronickej forme, ktorý je výsledkom zadávania zákazky a ktorý pozostáva pri postupe podľa § 109 ZVO z Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky,  ktorá sa stala víťaznou ponukou, Objednávkových atribútov a zo Všeobecných zmluvných podmienok, pri postupe podľa § 110 ZVO z Kontraktačnej ponuky, ktorá sa stala víťaznou ponukou, Objednávky a zo Všeobecných zmluvných podmienok. Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov Trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.


ll) Zmluvný formulár je formulár, ktorý pozostáva zo Všeobecných zmluvných podmienok, Objednávky alebo Objednávkových atribútov a z Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky, ktorá je aktuálne ponukou s najnižšou cenou.


mm)  ZVO je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.


Čl. II

Podmienky používania Trhoviska


(1) Podmienky používania Trhoviska určuje § 13 a § 14 ZVO a Trhový poriadok.


(2) Rozsah denného času, keď je Trhovisko možné používať na zadávanie zákaziek, je každý deň v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod., okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.


(3) Trhovisko je založené na dodržaní etických noriem v rámci realizácie verejného obstarávania a Používateľom poskytuje primerané a účinné prostriedky na vylúčenie nezákonných korupčných praktík.


(4) Správca EKS si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia vykonať úpravy a opravy Webového sídla trhoviska.


(5) Správca EKS si vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne zrušiť Webové sídlo trhoviska, alebo informácie na ňom zverejnené.


(6) Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na Webovom sídle trhoviska, patrí do výlučnej zodpovednosti Používateľa.


(7) Správca EKS nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu k Webovému sídlu trhoviska alebo informáciám na ňom zverejneným, resp. z ich neprístupnosti alebo ich použitia.


(8) Správca EKS pri emailových notifikáciách zasielaných Používateľovi podľa tohto Trhového poriadku nezodpovedá za ich doručenie Používateľovi, zohľadňujúc skutočnosť, že emailové doručovanie prebieha technickými prostriedkami tretích strán, vrátane internetu.


(9) Správca EKS nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových sídiel tretích osôb, na ktoré existujú prepojenia z Webového sídla trhoviska.


(10) Správca EKS nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne ako následok používania Webového sídla trhoviska, jeho prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.


(11) Webové sídlo trhoviska, na ňom uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, resp. ich umiestnenie môžu byť predmetom ochrany v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom správcu EKS.


(12) Ak nejde o šírenie alebo poskytovanie podľa zákona, pri preberaní a šírení údajov z Webového sídla trhoviska a jeho podstránok musí byť ako zdroj informácií uvedené Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) a príslušný elektronický súbor nesmie byť v tejto súvislosti obsahovo ani inak pozmeňovaný.


(13) Správca EKS je držiteľom platného certifikátu riadenia informačnej bezpečnosti v zmysle medzinárodnej normy ISO 27001. Bezpečnostné opatrenia zavedené v systéme EKS sú pravidelne podrobované bezpečnostným auditom tretích strán vykonávaným nezávislou spoločnosťou. Správca EKS má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).


(14) Pri vypĺňaní formulárov na Webovom sídle trhoviska môžu byť požadované niektoré informácie, ktoré sú potrebné na vybavenie požiadaviek Používateľa. Správca EKS okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne informácie o Používateľovi, s výnimkou IP adresy Používateľa a Cookies Používateľa, keď vstupuje na Webové sídlo trhoviska.


(15) Niektoré z údajov poskytnutých správcovi EKS prostredníctvom Webového sídla trhoviska môžu mať povahu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR a nakladanie s nimi a ich ochrana sa riadia úpravou uvedeného zákona a nariadenia.


(16) Pri každej návšteve Webového sídla trhoviska Používateľom je zaznamenávaná IP adresa pridelená zariadením, prostredníctvom ktorého Používateľ Webové sídlo trhoviska navštívil. IP adresa Používateľa je zaznamenávaná správcom EKS za účelom poskytnutia prípadnej súčinnosti orgánom verejnej moci, ako sú orgány činné v trestnom konaní, Protimonopolný úrad SR.


(17) Cookies Používateľa sú na EKS zaznamenávané za účelom efektívnejšieho využívania a personalizácie pri využívaní služieb Trhoviska. Zásady používania súborov Cookies sú podrobnejšie upravené v samostatnom dokumente správcu EKS, ktorý je dostupný Webovom sídle trhoviska v sekcii Cookies.


(18) Správca EKS nezhromažďuje dáta pre komerčné účely. Správca EKS nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné účely, ak zákon neustanovuje inak.


(19) EKS môže poskytovať služby s využitím aplikačného programového rozhrania (API). Pri využití týchto služieb Používateľom prostredníctvom aplikácií tretích strán môžu byť v mene Používateľa a na jeho účet vykonávané úkony v EKS. V takom prípade Používateľ zodpovedá za obsah údajov získaných do EKS z aplikácií tretích strán a za správnosť úkonov vykonaných v EKS s využitím týchto aplikácií.


Čl.III 

Verejnosť


(1) Každá fyzická osoba, ktorá nie je Dodávateľom alebo Objednávateľom a ktorá má záujem o využívanie služieb Trhoviska, pri ktorých to určuje Trhový poriadok, je povinná sa registrovať na Trhovisku.


(2) Registráciou sa rozumie úplné vyplnenie povinných údajov v Registračnom formulári, akceptovanie registrácie správcom EKS a potvrdenie tejto registrácie.


(3) Registračný formulár obsahuje:


a) meno a priezvisko (povinný údaj),


b) heslo (povinný údaj),


c) e-mailovú adresu (povinný údaj),


d) telefónne číslo (nepovinný údaj).


(4) Pri registrácii fyzická osoba potvrdí súhlas s OPET. Pri registrácii môže fyzická osoba uviesť, či súhlasí so zasielaním marketingových informácií. Takto udelený súhlas so zasielaním marketingových informácií je fyzická osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.


(5) Vo forme samostatného písomného súhlasu v Registračnom formulári vykonaného prostredníctvom elektronických prostriedkov, fyzická osoba udelí Správcovi EKS svoj slobodný, informovaný a jednoznačný súhlas na správu, spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR, a to v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, IP adresa a Cookies. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania registrácie na Webovom sídle trhoviska, pričom správca EKS je oprávnený archivovať osobné údaje po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia registrácie fyzickej osoby.


(6) Správca EKS skontroluje automatickým postupom úplnosť vyplneného Registračného formuláru Verejnosti a následne registráciu akceptuje, ak je Registračný formulár úplne vyplnený a zároveň fyzická osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. V prípade, ak fyzická osoba súhlas so spracovaním osobných údajov neudelí, tak jej registrácia nebude akceptovaná. Fyzická osoba je oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a to elektronicky prostredníctvom EKS. Využitie práva podľa predchádzajúcej vety má za následok zánik registrácie fyzickej osoby, bez ktorej nie je možné využívať služby Trhoviska.


(7) Na úspešné dokončenie registrácie je potrebné potvrdenie registrácie na základe aktivácie linky s použitím hesla zadaného v Registračnom formulári, ktorej adresu spolu s prihlasovacím menom pošle Správca EKS na email uvedený pri príslušnej registrácii.


(8) Na účely Identifikácie a Autentifikácie môže Verejnosť pri prihlasovaní do Trhoviska použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.


Čl. IV 

Dodávateľ


(1) Každý, kto ako Dodávateľ má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní prostredníctvom Trhoviska alebo chce predložiť ponuku prostredníctvom Trhoviska, je povinný sa registrovať na Trhovisku.


(2) Registráciou sa rozumie úplné vyplnenie povinných údajov v Registračnom formulári, akceptovanie registrácie správcom EKS a doručenie identifikačných údajov a jednorazových autentifikačných údajov na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu dodávateľa.


(3) Registračný formulár obsahuje:


a) obchodné meno alebo názov,


b) IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené,


c) adresu sídla alebo miesta podnikania,


d) emailovú adresu,


e) telefonický kontakt,


f) ponúkané predmety plnenia v súlade s klasifikáciou tovarov alebo služieb,


g) ďalšie údaje.


(4) Pri registrácii je právnická alebo fyzická osoba povinná uviesť v Registračnom formulári podľa odseku 3 tohto článku Trhového poriadku údaje, ktoré sú obchodnými údajmi právnickej alebo fyzickej osoby. Pri registrácii právnická osoba alebo fyzická osoba potvrdí súhlas s OPET. Potvrdením súhlasu s OPET právnická alebo fyzická osoba zároveň prehlasuje, že takto ňou poskytnuté údaje sú údajmi obchodnými, t.j. jedná sa o údaje kontaktnej osoby, ktorá je oprávnená konať a komunikovať v mene právnickej alebo fyzickej osoby.


(5) Pri registrácii môže právnická osoba alebo fyzická osoba môže uviesť, či súhlasí so zasielaním informácií o zadávaní zákazky na Trhovisku. Pri registrácii môže právnická alebo fyzická osoba uviesť, či súhlasí so zasielaním marketingových informácií. Takto udelený súhlas so zasielaním marketingových informácií je právnická alebo fyzická osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.


(6) Po registrácii na Trhovisku bude Dodávateľovi zriadený Osobný profil dodávateľa.


(7) Správca EKS skontroluje automatickým postupom úplnosť vyplneného registračného formuláru Dodávateľa a následne registráciu akceptuje, ak je Registračný formulár úplne vyplnený.


(8) Správca EKS vygeneruje identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu Dodávateľa. Správca EKS doručí identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu Dodávateľa osobe, ktorá sa registrovala, do vlastných rúk; doručenie do vlastných rúk sa uskutočňuje poštou, do elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) alebo osobne na mieste a za podmienok oznámených Dodávateľovi správcom EKS.


(9) Pri Dodávateľovi, ktorým bude skupina fyzických alebo právnických osôb, vyplní Registračný formulár Dodávateľa líder skupiny a zároveň v ňom aj identifikuje všetkých členov tejto skupiny.


(10) Predpokladom pre úspešnú registráciu skupiny dodávateľov ako Dodávateľa je:


a) registrácia všetkých členov skupiny dodávateľov na Trhovisku ako Dodávateľa podľa tohto Trhového poriadku,


b) riadne vyplnenie Registračného formuláru skupiny dodávateľov lídrom skupiny a


c) udelenie plnomocenstva lídrovi skupiny všetkými jej členmi na základe výzvy EKS elektronickou formou v EKS, a to v lehote určenej vo výzve na udelenie plnomocenstva; plnomocenstvo možno po jeho udelení až do vyhlásenia zákazky odvolať, pričom jeho odvolaním aspoň jedným členom skupina dodávateľov zaniká.


(11) Po splnení podmienok uvedených v odseku 10 tohto článku Trhového poriadku Správca EKS vygeneruje identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu Dodávateľa. Správca EKS doručí identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko a do Osobného profilu Dodávateľa lídrovi skupiny dodávateľov, do vlastných rúk; doručenie do vlastných rúk sa uskutočňuje poštou, do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente alebo osobne na mieste a za podmienok oznámených Dodávateľovi správcom EKS.


(12) Na účely Identifikácie a Autentifikácie môže Dodávateľ pri prihlasovaní do Trhoviska použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.


Čl. V 

Objednávateľ


(1) Verejný obstarávateľ a osoba podľa § 8 ZVO, ktorí zadávajú zákazky bežne dostupné na trhu, sú povinní sa registrovať ako Objednávateľ na Trhovisku.


(2) Na Trhovisku sa môže ako Objednávateľ dobrovoľne registrovať aj akákoľvek fyzická osoba alebo podnikateľ alebo právnická osoba iná, než podľa odseku 1 tohto článku Trhového poriadku, ktorá má záujem prostredníctvom Trhoviska zadávať zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby.


(3) Registráciou sa rozumie úplné vyplnenie povinných údajov v Registračnom formulári Objednávateľa, akceptovanie registrácie Správcom EKS a doručenie identifikačných údajov a jednorazových autentifikačných údajov na účely prístupu na Trhovisko do vlastných rúk a do Profilu Objednávateľa.


(4) Registračný formulár obsahuje:


a) obchodné meno alebo názov,


b) IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené,


c) adresu sídla alebo miesta podnikania,


d) emailovú adresu,


e) telefonický kontakt,


f) informáciu, či ide o verejného obstarávateľa alebo osobu podľa § 8 ZVO (povinná osoba) alebo o osobu, ktorá sa ako Objednávateľ registruje dobrovoľne,


g) ďalšie údaje.


(5) Pri registrácii je právnická alebo fyzická osoba povinná uviesť v Registračnom formulári podľa odseku 4 tohto článku Trhového poriadku údaje, ktoré sú obchodnými údajmi právnickej alebo fyzickej osoby. Pri registrácii právnická alebo fyzická osoba potvrdí súhlas s OPET. Potvrdením súhlasu s OPET právnická alebo fyzická osoba zároveň prehlasuje, že takto ňou poskytnuté údaje sú údajmi obchodnými, t.j. jedná sa o údaje kontaktnej osoby, ktorá je oprávnená konať a komunikovať v mene právnickej alebo fyzickej osoby.


(6) Pri registrácii môže právnická alebo fyzická osoba uviesť, či súhlasí so zasielaním marketingových informácií. Takto udelený súhlas so zasielaním marketingových informácií je právnická alebo fyzická osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.


(7) Správca EKS skontroluje automatickým postupom úplnosť vyplneného Registračného formuláru Objednávateľa a následne registráciu akceptuje, ak je Registračný formulár úplne vyplnený.


(8) Správca EKS vygeneruje identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko. Správca EKS doručí identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na Trhovisko osobe, ktorá sa registrovala, do vlastných rúk; doručenie do vlastných rúk sa uskutočňuje poštou, do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente alebo osobne na mieste a za podmienok oznámených Objednávateľovi správcom EKS.


(9) Na účely Identifikácie a Autentifikácie môže Objednávateľ pri prihlasovaní do Trhoviska použiť aj občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom.


Čl. 

VI Opisný formulár


(1) Používateľ je oprávnený na Webovom sídle trhoviska vyplniť Opisný formulár.


(2) Súčasťou Opisného formuláru sú:


a) Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky,


b) Funkcia a technické vlastnosti, 


c) Osobitné požiadavky na plnenie,


c) Prílohy.


(3) Všeobecnou špecifikáciou predmetu zákazky je slovný názov predmetu zákazky, kľúčové slová definujúce stručný opis predmetu zákazky, klasifikácia predmetu zákazky prostredníctvom CPV a druh zákazky.


(4) Funkciou je opis funkcií alebo účelu predmetu zákazky.


(5) Technickými vlastnosťami je opis technických vlastností, ktoré má spĺňať predmet zákazky, a to najmä uvedením:  


a) technických vlastností s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných jednotiek, alebo


b) slovného opisu technických vlastností.


(6) V rámci Opisného formuláru je Používateľ oprávnený vytvárať viaceré položky a pre každú z nich určiť samostatnú funkciu a/alebo technické vlastnosti.


(7) Osobitnými požiadavkami na plnenie sú špecifické požiadavky na plnenie Zmluvy nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy, ktoré nie sú v rozpore alebo konflikte so Všeobecnými zmluvnými podmienkami.


(8) Používateľ je oprávnený v Opisnom formulári priložiť na doplnenie informácií o predmete zákazky prílohu. Údaje uvedené v prílohe, ako aj grafická a formálna podoba prílohy, musia spĺňať podmienky anonymity podľa § 109 ods. 8 ZVO.


(9) Používateľ je povinný vyplniť Opisný formulár úplne a presne, tak aby zadané špecifikácie vyjadrovali podrobné vymedzenie predmetu zákazky. Zadané špecifikácie majú zohľadňovať všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie Zmluvy a na vypracovanie ponuky na daný predmet zákazky. Špecifikácie musia byť opísané jednoznačne, úplne a nestranne.


(10) Používateľom vytvorený Opisný formulár, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo dobrou praxou vo verejnom obstarávaní a ktorý prešiel Karanténou, bude zaradený do Knižnice. Súlad Opisného formuláru s dobrými mravmi alebo dobrou praxou vo verejnom obstarávaní posudzuje automatizovane EKS, ako aj správca EKS predtým, než zverejnením Opisného formuláru začne plynúť lehota na Karanténu.


Čl. VII 

Ponukový formulár


(1) Dodávateľ je oprávnený na Webovom sídle trhoviska vyplniť Ponukový formulár.


(2) Prvú časť Ponukového formuláru tvoria údaje v rozsahu Opisného formuláru. Pri vypĺňaní tejto časti Ponukového formuláru Dodávateľ postupuje primerane podľa čl. VI tohto Trhového poriadku. Dodávateľ môže na účely vyplnenia prvej časti Ponukového formuláru použiť aj existujúci Opisný formulár z Knižnice.


(3) Druhú časť Ponukového formuláru tvorí všeobecná zmluvná špecifikácia, ktorú je Dodávateľ povinný pravdivo a úplne vyplniť.


(4) Súčasťou všeobecnej zmluvnej špecifikácie sú:


a) miesto plnenia,


b) platnosť ponuky,


c) množstvo ponúkaného predmetu zákazky,


d) lehotu pre nástup na plnenie od účinnosti Zmluvy,


e) maximálnu jednotkovú cenu bez DPH, cenu s DPH a sadzbu DPH, alebo maximálnu jednotkovú cenu bez DPH a cenu s DPH v prípade plnenia zahŕňajúceho rôzne sadzby DPH.


f) druh Všeobecných zmluvných podmienok.


(5) Záväzným potvrdením sa ponuka, ktorá je predmetom Ponukového formuláru, stáva Obchodnou ponukou. Týmto potvrdením Dodávateľ zároveň vyjadruje súhlas s ďalším využívaním Obchodnej ponuky na Trhovisku spôsobom uvedeným v Trhovom poriadku.


(6) Zverejnená Obchodná ponuka je návrhom na uzavretie Zmluvy voči vopred neurčenému Objednávateľovi.


(7) Obchodnou ponukou je Dodávateľ viazaný.


(8) Obchodná ponuka je v Katalógu ponúk zverejnená v anonymnej podobe.


Čl. VIII

Rozporový formulár a Karanténa


(1) Používateľ je oprávnený predložiť voči Opisnému formuláru rozpor.


(2) Rozpor voči obsahu Opisného formuláru možno uplatniť počas Karantény v lehote 48 hodín od zverejnenia Opisného formuláru na Trhovisku. Do lehoty podľa predošlej vety sa nezapočítavajú štátne sviatky a dni pracovného pokoja.


(3) Používateľ v podanom rozpore identifikuje pôvodný rozporovaný text Opisného formuláru, uvedie návrh nového textu a odôvodnenie rozporovania.


(4) Používateľ, ktorý v systéme vytvoril rozporovaný Opisný formulár, môže predložený rozpor prijať prepracovaním rozporovaného Opisného formuláru. Ak po podaní rozporu dôjde k zmene v Opisnom formulári, Opisný formulár sa zaradí opätovne do Karantény.


(5) Uplynutím lehoty 48 hodín na predkladanie rozporov sa Opisný formulár zaradí do Knižnice.


(6) Zaradením Opisného formuláru do Knižnice možno Opisný formulár používať v zadávaní zákaziek na Trhovisku spôsobom uvedeným v Trhovom poriadku.


Čl. IX

Objednávkový formulár a Objednávkové atribúty


(1) Objednávateľ pri postupe podľa § 109 ZVO (ďalej aj „Postup so vstupom z Katalógu ponúk“) vytvára Objednávku výberom Predbežne akceptovanej ponuky z Katalógu ponúk a jej doplnením o Objednávkové atribúty.


(2) Objednávateľ pri postupe podľa § 110 ZVO (ďalej aj „Postup so vstupom z Knižnice“) vytvára Objednávku vytvorením Objednávkového formuláru s použitím niektorého z Opisných formulárov z Knižnice a jeho doplnením o Objednávkové atribúty.


(3) Objednávkové atribúty obsahujú konkrétnu zmluvnú špecifikáciu a podmienky zadávania zákazky.


(4) Objednávateľ v rámci konkrétnej zmluvnej špecifikácie uvedie:


a) miesto plnenia,


b) lehotu plnenia,


c) požadované množstvo predmetu zákazky,


d) maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii na financovanie predmetu zákazky,


e) druh Všeobecných zmluvných podmienok,


f) či je predmet zákazky spolufinancovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ alebo obdobných finančných nástrojov (napr. Švajčiarsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus),


g) súhlas s OPET.


(5) Objednávateľ v podmienkach zadávania zákazky uvedie


a) daňový stav Objednávateľa, kde Objednávateľ uvedie, či je platiteľom DPH,


b) Lehotu na predkladanie ponúk,


c) hodnotiace kritériá,


(6) Objednávateľ je oprávnený uviesť v Objednávkovom formulári stanovisko k rozporom uplatneným k Opisnému formuláru použitému pri vytváraní tohto Objednávkového formuláru.


(7) Objednávateľ pri vypĺňaní Objednávkového formuláru v časti hodnotiace kritériá určí pri kritériu najnižšej ceny hodnotenie ceny bez DPH, ak je Objednávateľ platiteľom DPH, alebo hodnotenie ceny vrátane DPH, ak Objednávateľ nie je platiteľom DPH.


(8) Ak (i) ide o zákazku na dodanie tovaru alebo (ii) Objednávateľ pri zákazke na poskytnutie služby nerozhodol, že nepoužije elektronickú aukciu, po skončení Lehoty na predkladanie ponúk začne elektronická aukcia za podmienok uvedených v tomto Trhovom poriadku.(9) Pri použití elektronickej aukcie podľa predošlého odseku EKS určí v Objednávkovom formulári aj lehotu začatia elektronickej aukcie, pričom Objednávkový formulár je aj výzvou na účasť v elektronickej aukcii.


(10) Objednávateľ je oprávnený v Objednávkovom formulári pri Postupe so vstupom z Knižnice požadovať od Dodávateľa predloženie Vlastného návrhu plnenia zákazky. Ak túto požiadavku Objednávateľ určí, uvedie v Objednávkovom formulári bližšie pokyny k forme a obsahu Vlastného návrhu plnenia zákazky.


(11) Objednávateľ je oprávnený v Objednávkovom formulári uviesť, že ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden Dodávateľ, EKS označí zadávanie zákazky za nedokonané.


(12) Potvrdením údajov uvedených v Objednávkovom formulári Objednávateľ vyhlasuje zadávanie zákazky na Trhovisku.


Čl. X

Zmluvný formulár a Zmluva


(1) Zmluvný formulár vytvára EKS automatizovaným spôsobom pri každej zadanej zákazke v čase od vyhlásenia zákazky do konečného zostavenia poradia ponúk. Zo Zmluvného formuláru sa automatizovaným spôsobom vytvára Zmluva.


(2) Dodávateľ predložením Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky a Objednávateľ vytvorením Objednávky vyjadrujú súhlas s uzavretím Zmluvy formou a postupom určenými v Trhovom poriadku a vo Všeobecných zmluvných podmienkach.


(3) Dodávateľ zabezpečí, aby právny úkon záväzného potvrdenia Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky vykonala osoba oprávnená konať za alebo v mene Dodávateľa a Objednávateľ zabezpečí rovnaké pri právnom úkone vytvorenia Objednávky. EKS zabezpečí, aby pri právnych úkonoch podľa prvej vety Dodávateľ a Objednávateľ osobitným spôsobom potvrdili, že za nich alebo v ich mene koná oprávnená osoba a túto skutočnosť potvrdili aj jednorazovou opätovnou identifikáciou a autentifikáciou. O skutočnosti podľa druhej vety vykoná EKS systémový záznam, ktorý slúži na určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. V prípade, ak Dodávateľom alebo Objednávateľom je právnická osoba, považuje sa na účely vytvorenia systémového záznamu podľa predošlej vety za osobu, ktorá daný úkon vykonala, jej štatutárny orgán alebo ním splnomocnená osoba.


(4) Ak ide o Postup so vstupom z Katalógu ponúk (postup podľa § 109 ZVO), tak


a) Obchodná ponuka je návrhom Dodávateľa na uzavretie Zmluvy s vopred neurčeným Objednávateľom, za podmienok podľa Obchodnej ponuky, Všeobecných zmluvných podmienok a Objednávateľom doplnených Objednávkových atribútov,


b) výber Obchodnej ponuky ako Predbežne akceptovanej ponuky a vyplnenie Objednávkových atribútov je prejavom vôle Objednávateľa akceptovať víťaznú ponuku za podmienok podľa § 109 ods. 6 ZVO a uzavrieť Zmluvu v súlade s Obchodnou ponukou alebo Kontraktačnou ponukou, ktorá sa stane víťaznou ponukou a v súlade s Objednávkovými atribútmi a Všeobecnými zmluvnými podmienkami,


c) Kontraktačná ponuka je návrhom Dodávateľa na uzavretie Zmluvy s Objednávateľom, ktorý vyhlásil zadanie zákazky na Trhovisku, a to za podmienok podľa Kontraktačnej ponuky, Všeobecných zmluvných podmienok a Objednávateľom doplnených Objednávkových atribútov,


d) uplynutie Lehoty na predkladanie ponúk (t.j. 72 hodín, ak nebola v Objednávkovom formulári určená dlhšia lehota), alebo pri použití elektronickej aukcie skončenie elektronickej aukcie, sú momentom, kedy sa prejav vôle Dodávateľa, ktorého Obchodná ponuka alebo Kontraktačná ponuka sa stala víťaznou ponukou a prejav vôle Objednávateľa, ktorý vyhlásil zadanie zákazky na Trhovisku, stretli a vyvolali účinky, ktorými je vznik Zmluvy, ktorej sú oni zmluvnými stranami,


e) Zmluvou je dokument v elektronickej forme, ktorý pozostáva z Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky, ktorá sa stala víťaznou ponukou, Objednávkových atribútov a zo Všeobecných zmluvných podmienok.


(5) Ak ide o Postup so vstupom z Knižnice (postup podľa § 110 ZVO), tak


a) Objednávka je prejavom vôle Objednávateľa na uzavretie Zmluvy s vopred neurčeným Dodávateľom, za podmienok podľa Objednávky, Všeobecných zmluvných podmienok a Kontraktačnej ponuky, ktorá sa stane víťaznou ponukou,


b) Kontraktačná ponuka je prejavom vôle Dodávateľa na uzavretie Zmluvy s Objednávateľom, ku ktorého Objednávke bola predložená, a to za podmienok podľa Kontraktačnej ponuky, Objednávky a Všeobecných zmluvných podmienok,


c) uplynutie Lehoty na predkladanie ponúk (t.j. 72 hodín, ak nebola v Objednávkovom formulári určená dlhšia lehota), alebo pri použití elektronickej aukcie skončenie elektronickej aukcie momentom, kedy sa prejav vôle Dodávateľa, ktorého Kontraktačná ponuka sa stala víťaznou ponukou a prejav vôle Objednávateľa, ktorý vyhlásil zadanie zákazky na Trhovisku, stretli a vyvolali účinky, ktorými je vznik Zmluvy, ktorej sú oni zmluvnými stranami; k uzavretiu Zmluvy však nedôjde a EKS označí zadávanie zákazky ako nedokonané, pokiaľ si Objednávateľ v Objednávkovom formulári v súlade s čl. IX ods. 11 Trhového poriadku vyhradil neuzavretie Zmluvy v prípade, ak sa zadávania zákazky zúčastní iba jeden Dodávateľ a Kontraktačnú ponuku k Objednávke podal len jediný Dodávateľ,


d) Zmluvou je dokument v elektronickej forme, ktorý pozostáva z Kontraktačnej ponuky, ktorá sa stala víťaznou ponukou, Objednávky a zo Všeobecných zmluvných podmienok.


Čl. XI

Postupy zadávania zákaziek na Trhovisku


(1) Zákazku možno na Trhovisku zadať niektorým z nasledujúcich postupov:


a) Postup so vstupom z Katalógu ponúk, založený na Predbežne akceptovanej ponuke (postup podľa § 109 ZVO),


b) Postup so vstupom z Knižnice, založený na Opisnom formulári z Knižnice (postup podľa § 110 ZVO).


Čl. XII

Postup so vstupom z Katalógu ponúk


(1) Objednávateľ vyhľadá vhodnú Obchodnú ponuku v Katalógu ponúk a vyberie ju ako ponuku, ktorá sa v ďalšom procese môže stať Predbežne akceptovanou ponukou.


(2) EKS neumožní Objednávateľovi označiť ako predbežne akceptovanú Obchodnú ponuku Dodávateľa, ktorý daného Objednávateľa zaradil na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov podľa tohto Trhového poriadku.


(3) Pri výbere Obchodnej ponuky Objednávateľ zohľadňuje všetky informácie uvedené v Obchodnej ponuke, vrátane Dodávateľom označených Všeobecných zmluvných podmienok.


(4) Po výbere Obchodnej ponuky Objednávateľom vyhľadá EKS ďalšie aspoň dve rovnaké alebo ekvivalentné Obchodné ponuky podľa § 109 ods. 3 ZVO.


(5) Ak EKS úspešne vyhľadá ďalšie aspoň dve rovnaké alebo ekvivalentné Obchodné ponuky podľa § 109 ods. 3 ZVO k Obchodnej ponuke vybranej Objednávateľom, EKS túto Obchodnú ponuku vybranú Objednávateľom označí ako Predbežne akceptovanú ponuku.


(6) Ak EKS nenájde k Obchodnej ponuke vybranej Objednávateľom aspoň dve rovnaké alebo ekvivalentné Obchodné ponuky podľa § 109 ods. 3 ZVO, Objednávateľ môže ďalej postupovať Postupom so vstupom z Knižnice.


(7) Objednávateľ po predbežnej akceptácii Obchodnej ponuky vyplní ďalšie časti Objednávkového formuláru postupom uvedeným v čl. IX tohto Trhového poriadku.


(8) Po označení vybranej Obchodnej ponuky za Predbežne akceptovanú ponuku a vyplnení Objednávkového formuláru Objednávateľ vyhlási zadávanie zákazky v EKS.


(9) Po predbežnom akceptovaní Obchodnej ponuky a vyhlásení zákazky v EKS zašle EKS na adresu elektronickej komunikácie všetkým Dodávateľom, ktorí v Osobnom profile Dodávateľa majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru alebo služieb podľa CPV, v akej bola predbežne akceptovaná Obchodná ponuka, ako aj všetkým Dodávateľom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, informáciu o predbežnom akceptovaní Obchodnej ponuky a vyhlásení zákazky v EKS.


(10) Po vyhlásení zákazky je v Lehote na predkladanie ponúk každý Dodávateľ oprávnený predložiť Objednávateľovi Kontraktačnú ponuku.


(11) Dodávateľ je v zadávaní zákazky identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom.


(12) Dodávateľ predkladá Kontraktačnú ponuku vyplnením a potvrdením návrhu na plnenie hodnotiaceho kritéria najnižšia cena, pričom tento návrh: (i) musí mať formu kladného čísla, (ii) nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh najnižšej ceny uvedený v Predbežne akceptovanej ponuke alebo v inej tým istým Dodávateľom skôr predloženej Kontraktačnej ponuke a (iii) nesmie byť rovný ako je návrh v inej skôr predloženej Kontraktačnej ponuke.


(13) Predložením novej Kontraktačnej ponuky tým istým Dodávateľom sa predchádzajúca Kontraktačná ponuka predložená týmto Dodávateľom stáva neplatnou.


(14) EKS oboznamuje Objednávateľa a každého Dodávateľa, ktorý Predložil Kontraktačnú ponuku, s novou predloženou Kontraktačnou ponukou na danú zákazku..


(15) Dodávateľ je oprávnený pred uplynutím Lehoty na predkladanie ponúk stiahnuť svoju Kontraktačnú ponuku a opraviť ju; to neplatí pre Predbežne akceptovanú ponuku. Na stiahnutú Kontraktačnú ponuku sa pri zadávaní zákazky ďalej neprihliada.


(16) EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených Kontraktačných ponúk a Predbežne akceptovanej ponuky.


(17) Ak sa použije elektronická aukcia, EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk a zostavení poradia z predložených Kontraktačných ponúk a Predbežne akceptovanej ponuky informuje o začatí elektronickej aukcie Dodávateľa, ktorého ponuka bola predbežne akceptovaná a Dodávateľov, ktorí počas Lehoty na predkladanie ponúk predložili platnú Kontraktačnú ponuku. Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť Dodávatelia podľa predošlej vety.


(18) Elektronická aukcia začne 15 minút po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk, a to s prihliadnutím na rozsah denného času, keď je Trhovisko možné používať na zadávanie zákaziek podľa čl. II ods. 2 tohto Trhového poriadku.


(19) Elektronická aukcia trvá 20 minút, s opakovanou možnosťou predĺženia o 2 minúty. Ak Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, počas posledných 2 minút trvania elektronickej aukcie, elektronická aukcia sa predlžuje o 2 minúty, ktoré začnú plynúť od pôvodného skončenia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa po jej prvom predĺžení predĺži o 2 minúty vždy, keď počas jej predĺženia Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, a to aj opakovane.


(20) Elektronická aukcia skončí:


a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii v lehote podľa odseku 19 tohto článku Trhového poriadku žiadny Dodávateľ neponúkne žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, alebo


b) ak žiadny Dodávateľ neponúkne v lehote podľa odseku 19 tohto článku Trhového poriadku ďalšie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov.


(21) Ak sa použije elektronická aukcia, EKS po skončení elektronickej aukcie zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených ponúk.


Čl. XIII

Postup so vstupom z Knižnice


(1) Objednávateľ vyhľadá v Knižnici Opisný formulár a zaradí ho do Objednávkového formuláru.


(2) Objednávateľ následne vyplní ďalšie časti Objednávkového formuláru postupom uvedeným v čl. IX tohto Trhového poriadku.


(3) Po vyplnení Objednávkového formuláru Objednávateľ vyhlási zadávanie zákazky v EKS.


(4) Po vyhlásení zákazky v EKS zašle EKS na adresu elektronickej komunikácie všetkým Dodávateľom, ktorí v Osobnom profile Dodávateľa majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru alebo služieb podľa CPV uvedených v Objednávkovom formulári, ako aj všetkým Dodávateľom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, informáciu o vyhlásení zákazky v EKS.


(5) Po vyhlásení zákazky je v Lehote na predkladanie ponúk každý Dodávateľ oprávnený predložiť Objednávateľovi Kontraktačnú ponuku.


(6) Dodávateľ je v zadávaní zákazky identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom.


(7) Dodávateľ predkladá Kontraktačnú ponuku vyplnením a potvrdením návrhu na plnenie hodnotiaceho kritéria najnižšia cena, pričom tento návrh: (i) musí mať formu kladného čísla, (ii) nesmie byť rovný alebo vyšší ako je návrh najnižšej ceny uvedený v inej tým istým Dodávateľom skôr predloženej Kontraktačnej ponuke a (iii) nesmie byť rovný ako je návrh v inej skôr predloženej Kontraktačnej ponuke.


(8) Ak Objednávateľ v Objednávkovom formulári vyžaduje predloženie Vlastného návrhu plnenia zákazky, Dodávateľ je povinný ako súčasť svojej Kontraktačnej ponuky predložiť Vlastný návrh plnenia zákazky podľa pokynov Objednávateľa, a to ako (i) súhrnný vlastný návrh plnenia na celý predmet zákazky alebo (ii) vlastný návrh plnenia podľa položiek predmetu zákazky.


(9) Predložením novej Kontraktačnej ponuky tým istým Dodávateľom sa predchádzajúca Kontraktačná ponuka predložená týmto Dodávateľom stáva neplatnou.


(10) EKS oboznamuje Objednávateľa a každého Dodávateľa, ktorý predložil Kontraktačnú ponuku, s novou predloženou Kontraktačnou ponukou na danú zákazku.


(11) Dodávateľ je oprávnený pred uplynutím Lehoty na predkladanie ponúk stiahnuť svoju Kontraktačnú ponuku a opraviť ju. Na stiahnutú Kontraktačnú ponuku sa pri zadávaní zákazky ďalej neprihliada.


(12) EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených Kontraktačných ponúk.


(13) Ak sa použije elektronická aukcia, EKS po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk a zostavení poradia z predložených Kontraktačných ponúk informuje o začatí elektronickej aukcie Dodávateľov, ktorí počas Lehoty na predkladanie ponúk predložili platnú Kontraktačnú ponuku. Elektronickej aukcie sa môžu zúčastniť Dodávatelia podľa predošlej vety.


(14) Elektronická aukcia začne 15 minút po uplynutí Lehoty na predkladanie ponúk, a to s prihliadnutím na rozsah denného času, keď je Trhovisko možné používať na zadávanie zákaziek podľa čl. II ods. 2 tohto Trhového poriadku.


(15) Elektronická aukcia trvá 20 minút, s opakovanou možnosťou predĺženia o 2 minúty. Ak Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, počas posledných 2 minút trvania elektronickej aukcie, elektronická aukcia sa predlžuje o 2 minúty, ktoré začnú plynúť od pôvodného skončenia elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa po jej prvom predĺžení predĺži o 2 minúty vždy, keď počas jej predĺženia Dodávateľ ponúkne novú cenu, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, a to aj opakovane.


(16) Elektronická aukcia skončí:


a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii v lehote podľa odseku 15 tohto článku Trhového poriadku žiadny Dodávateľ neponúkne žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, alebo


b) ak žiadny Dodávateľ neponúkne v lehote podľa odseku 15 tohto článku Trhového poriadku ďalšie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov.


(17) Ak sa použije elektronická aukcia, EKS po skončení elektronickej aukcie zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených ponúk.


Čl. XIV 

Nadlimitné trhovisko


Zrušené od 01.07.2019.


(1) Objednávateľ je oprávnený použiť Nadlimitné trhovisko na zadanie nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu alebo nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu.


Čl. XV

Postup zadávania zákaziek na Nadlimitnom trhovisku


Zrušené od 01.07.2019.


(1) Objednávateľ na Trhovisku vyberie podľa § 66 ods. 8 ZVO najvhodnejšiu Obchodnú ponuku zverejnenú na Trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú na Trhovisku zverejnené v čase akceptovania aspoň tri Obchodné ponuky. Z vybranej Obchodnej ponuky Objednávateľ prostredníctvom EKS vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady. Na výber Obchodnej ponuky možno použiť len tú Obchodnú ponuku zverejnenú v Katalógu ponúk, pri ktorej Dodávateľ v EKS vyjadril súhlas s jej použitím na Nadlimitnom trhovisku.


(2) Objednávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 13 ods. 2 písm. m) ZVO. Pri tomto postupe Objednávateľ prostredníctvom EKS z údajov zo zverejnenej Obchodnej ponuky na Trhovisku a informácií od Objednávateľa automatizovaným spôsobom vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady.


(3) Na vytvorenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov pri postupe podľa odseku 1 tohto článku Trhového poriadku sa primerane aplikujú postupy pre vytvorenie Objednávkového formuláru podľa čl. IX a XII tohto Trhového poriadku. Na vytvorenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov pri postupe podľa odseku 2 tohto článku Trhového poriadku sa primerane aplikujú postupy pre vytvorenie Objednávkového formuláru podľa čl. IX a XIII tohto Trhového poriadku.


(4) Obchodná ponuka, ktorú Objednávateľ vybral na Trhovisku, je pri postupe podľa odseku 1 tohto článku Trhového poriadku po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk podľa § 66 ods. 2 alebo 3 ZVO. Obsah tejto ponuky sa nesmie meniť a daný Dodávateľ ju nemôže vziať späť.


(5) Po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zašle EKS na adresu elektronickej komunikácie všetkým Dodávateľom, ktorí v Osobnom profile Dodávateľa majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru alebo služieb podľa CPV, v akej bola vybraná Obchodná ponuka, ako aj všetkým Dodávateľom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, informáciu o vyhlásení verejnej súťaže; pri postupe podľa odseku 1 aj informáciu o výbere Obchodnej ponuky.


(6) Dodávateľ predkladá ponuku prostredníctvom funkcionality EKS.


(7) Otváranie ponúk na Nadlimitnom trhovisku podľa § 52 ZVO je neverejné. Údaje z otvárania ponúk podľa § 52 ods. 2 ZVO komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) nezverejňuje. Zápisnica z otvárania ponúk podľa § 52 ods. 3 ZVO sa neodosiela Dodávateľom.


(8) Na zostavenie poradia ponúk na Nadlimitnom trhovisku sa použije elektronická aukcia podľa § 54 ZVO.


(9) Na ďalší postup zadávania zákazky s využitím Nadlimitného trhoviska sa vzťahujú príslušné ustanovenia ZVO upravujúce verejnú súťaž, pričom komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľmi sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických nástrojov podľa § 20 ZVO, za podmienok uvedených v čl. XVII tohto Trhového poriadku.


(10) Zmluva, ktorá je výsledkom zadávania zákazky na Nadlimitnom trhovisku, je Zmluvou, ktorá sa spravuje Všeobecnými zmluvnými podmienkami alebo zmluvnými podmienkami určenými Objednávateľom v súťažných podkladoch.


(11) Zmluva na Nadlimitnom trhovisku sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou podľa zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách). V ostatných prípadoch sa zmluva na Nadlimitnom trhovisku uzatvára v listinnej podobe.


Čl. XVI

Identifikácia a Autentifikácia na Nadlimitnom trhovisku


Zrušené od 01.07.2019.


(1) Na Identifikáciu a Autentifikáciu Dodávateľov na Nadlimitnom trhovisku sa primerane použijú nástroje Trhoviska podľa § 14 ods. 2 ZVO a Trhového poriadku.


(2) Identifikačné a autentifikačné údaje vydáva Správca EKS každému Dodávateľovi, ktorý ešte nemá tieto údaje vydané v rámci EKS.


(3) Ponuky, ako aj iné dokumenty, ktoré sa v rámci Nadlimitného trhoviska predkladajú, musia byť podpísané spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita EKS a ktorý zabezpečí spoľahlivú identifikáciu Dodávateľa, spoľahlivé zachytenie jeho obsahu ako aj zhodu medzi podpísaným dokumentom a dokumentom, ktorý Dodávateľ predložil.


Čl. XVII

Komunikácia a doručovanie na Nadlimitnom trhovisku


Zrušené od 01.07.2019.


(1) Komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľmi na Nadlimitnom trhovisku sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne - elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.


(2) Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií na Nadlimitnom trhovisku sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke predkladanej na Nadlimitnom trhovisku.


(3) Správca EKS ponúka v EKS neobmedzený, priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania až do uzavretia Zmluvy.


(4) Miestom na doručovanie v Nadlimitnom trhovisku je elektronická schránka zriadená v rámci EKS a/alebo elektronická tabuľa zriadená v rámci danej verejnej súťaže.


(5) EKS zabezpečuje, aby sa s obsahom komunikácie, najmä ak ide o ponuku, nebolo možné oboznámiť pred uplynutím zákonnej lehoty a aby sa s ňou nemohli oboznámiť osoby, ktorým nie je určená. Na účely podľa prvej vety majú všetky zainteresované strany k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred Objednávateľom.


(6) Dokumenty adresované Objednávateľovi sa doručujú ich odoslaním prostredníctvom funkcionality EKS a považujú sa za doručené pracovným dňom nasledujúcim po dni ich odoslania, a to aj ak sa o nich adresát nedozvedel.


(7) Miestom na doručovanie dokumentov na Nadlimitnom trhovisku adresovaných Dodávateľovi je elektronická schránka.


(8) Elektronickú schránku vytvorí Správca EKS každému Dodávateľovi vyjadrením súhlasu Dodávateľa s týmto Trhovým poriadkom, ak Dodávateľ už nemá vytvorenú elektronickú schránku v EKS.


(9) Na prístup do elektronickej schránky sa vyžaduje Identifikácia a Autentifikácia podľa Trhového poriadku.


(10) Dokument zaslaný do elektronickej schránky Dodávateľa je doručený okamihom, keď Dodávateľ potvrdí prijatie dokumentu. Ak Dodávateľ neprijme doručovaný dokument do 3 pracovných dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej schránky, považuje sa tento dokument za doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa Dodávateľ o doručení nedozvedel.


(11) Doručenie do elektronickej schránky sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


(12) Ak sa doručuje rovnaký elektronický dokument všetkým Dodávateľom, najmä ak ide o doručovanie súťažných podkladov, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, miestom na doručovanie je elektronická tabuľa, zriadená v EKS v rámci príslušnej verejnej súťaže.


(13) V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo ostatných údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, prípadne v inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých Objednávateľom, môže ktorýkoľvek z Dodávateľov požiadať písomne o ich vysvetlenie a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.


(14) Za včas doručenú žiadosť Dodávateľa o vysvetlenie sa bude považovať žiadosť o vysvetlenie doručená Objednávateľovi spôsobom podľa Trhového poriadku a súťažných podkladov, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.


(15) Objednávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch v súlade so ZVO, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.


(16) Súťažné podklady, vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, sa považujú za doručené všetkým potenciálnym Dodávateľom dňom zverejnenia na elektronickej tabuli v EKS.


(17) V prípade, že Objednávateľ a/alebo komisia požiada Dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa ZVO, o vysvetlenie ponuky podľa ZVO alebo o odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, Dodávateľ zašle vysvetlenie a/alebo doplnenie predložených dokladov, vysvetlenie ponuky a/alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS, a to v lehote určenej Objednávateľom a/alebo komisiou.


(18) Otváranie ponúk sa vykonáva spôsobom určeným funkcionalitou EKS, a to sprístupnením obsahu ponuky Objednávateľom.


(19) Komunikácia súvisiaca s informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, s výzvou žiadateľa na odstránenie nedostatkov, výsledkom vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením podľa ZVO, sa uskutoční výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.


Čl. XVIII

Postup po uzavretí Zmluvy


(1) EKS po uzavretí Zmluvy Postupom so vstupom z Katalógu ponúk alebo Postupom so vstupom z Knižnice zašle uzavretú Zmluvu na zverejnenie v CRZ a zverejní v CRZT.


(2) EKS po uzavretí Zmluvy doplní údaje o zadanej zákazke do Osobného profilu dodávateľa a Profilu objednávateľa, vyhotoví Protokol o priebehu zadávania zákazky a poskytuje ďalšie podporné služby.


(3) Objednávateľ po splnení Zmluvy vyhotoví v EKS s použitím Referenčného formuláru referenciu. EKS referenciu vyhotovenú Objednávateľom zverejní v Registri referencií.


4) Referencia pre účely zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska nadobúda účinnosť jej zverejnením na EKS. Vystavenú a účinnú referenciu nemožno v EKS zmeniť, ak na jej základe bol Dodávateľ zaradený na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska.(5) Ak má Dodávateľ alebo v prípade Dodávateľa, ktorým je skupina dodávateľov, aspoň jeden z členov takejto skupiny dodávateľov, v období 12 kalendárnych mesiacov vystavené najmenej tri účinné neuspokojivé referencie od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov, EKS zaradí tohto Dodávateľa a všetky skupiny dodávateľov, ktorých členom je tento Dodávateľ, do zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska na dobu 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tretej neuspokojivej referencie, a to aj opakovane, na základe ďalších najmenej troch vystavených účinných neuspokojivých referencií od najmenej dvoch rôznych Objednávateľov.


(6) Dodávateľ je oprávnený zaradiť Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov z dôvodu opakovaného neuhradenia splatných záväzkov. Zaradenie daného Objednávateľa na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov sa uskutočňuje na obdobie 6 mesiacov, pričom o zaradení na individuálny zoznam nežiadúcich objednávateľov EKS daného Objednávateľa oboznámi.


(7) Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 6.3.1, 12.5, 12.6, 12.10, 12.19 a/alebo 18.2 písm. a), b), i), j), k), l), p), s), t a/alebo u) Všeobecných zmluvných podmienok a vystaví neuspokojivú referenciu danému Dodávateľovi, je oprávnený v opakovanom zadávaní rovnakej zákazky na Trhovisku postupom podľa článku XIII Trhového poriadku vylúčiť tohto Dodávateľa prostredníctvom EKS z účasti na zadávaní tejto zákazky.


(8) Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 18.2 písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok, je oprávnený v opakovanom zadávaní rovnakej zákazky na Trhovisku postupom podľa článku XIII Trhového poriadku vylúčiť prostredníctvom EKS Dodávateľov a skupiny dodávateľov zaradené na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska z účasti na zadávaní tejto zákazky. Objednávateľ je povinný pre využitie postupu podľa prvej vety oznámiť správcovi EKS do 2 pracovných dní od uzavretia Zmluvy prostredníctvom EKS svoje rozhodnutie o odstúpení od Zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 18.2 písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok a o zopakovaní zadávania rovnakej zákazky na Trhovisku postupom podľa článku XIII Trhového poriadku s vylúčením Dodávateľov a skupín dodávateľov zaradených na zoznam negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska z účasti na zadávaní tejto opakovanej zákazky.


Čl. XIX

Záverečné a prechodné ustanovenia


(1) OPET verzia 3.5 3.6 nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2019 01.07.2019.


(2) O zmene OPET upovedomí EKS všetkých Používateľov.


(3) Negatívne referencie vystavené podľa predošlých verzií OPET sa považujú za neuspokojivé referencie podľa OPET verzia 3.5.


(4)(3) Zmena OPET nemá vplyv na už zverejnené Obchodné ponuky alebo zadané zákazky.


(5)(4) Zákazky vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti OPET verzia 3.5 3.6 sa dokončia podľa predošlej verzie OPET.(5) Postup zadávania zákazky na Nadlimitnom trhovisku, pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania odoslané na uverejnenie do 30.06.2019, sa dokončí podľa predošlej verzie OPET.


OBCHODNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA

verzia 3.5 3.6 účinná odo dňa 01.01.2019 01.07.2019


2. ČASŤ „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY“


INDEX:


Čl. I Postavenie Všeobecných zmluvných podmienok

Čl. II Pojmy VZP

Čl. III Moment a spôsob vzniku Zmluvy

Čl. IV Nadobudnutie platnosti a účinnosti Zmluvy

Čl. V Predmet Zmluvy

Čl. VI Plnenie a preberanie Plnenia

Čl. VII Miesto plnenia Zmluvy

Čl. VIII Čas plnenia Zmluvy

Čl. IX Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

Čl. X Cena

Čl. XI Platobné podmienky

Čl. XII Zodpovednosť za vady a Záruka

Čl. XIII Sankcie

Čl. XIV Zodpovednosť za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Čl. XV Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ

Čl. XVI Osobitné ustanovenia o Rámcovej dohode

Čl. XVII Ochrana dôverných informácií

Čl. XVIII Ukončenie Zmluvy

Čl. XIX Komunikácia zmluvných strán

Čl. XX Rozhodné právo, riešenie sporov

Čl. XXI Záverečné a prechodné ustanovenia

Príloha č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam Osobitné ustanovenia o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu


Čl. I

Postavenie Všeobecných zmluvných podmienok


1.1 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len "VZP") tvoria súčasť Obchodných podmienok elektronického trhoviska (ďalej len "OPET") a v súlade s § 13 ods. 8 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") upravujú náležitosti Zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Dodávateľom ako výsledok zadávania zákazky na Trhovisku postupom uvedeným v OPET.


1.2 Tieto VZP sú zároveň všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorými sa spravujú všetky zmluvy uzatvorené medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe kontraktačných postupov Trhoviska (ďalej len „Zmluva“), tvoria prílohu každej Zmluvy a upravujú najmä otázky súvisiace so vznikom Zmluvy, nadobudnutím a stratou platnosti a účinnosti Zmluvy, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán založených Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, plnenie Zmluvy na účely úpravy správnych deliktov podľa ZVO nie je využívaním elektronického trhoviska.


1.3 Tieto VZP verzia 3.5 3.6 nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019 01.07.2019.


Čl. II 

Pojmy VZP


2.1 Pojmy použité v týchto VZP majú význam uvedený v tomto článku VZP a v čl. I.


Cena

Zmluvná cena, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi za Tovar, Služby alebo Dielo, ktoré tvoria predmet Zmluvy a je uvedená v príslušnom Zmluvnom formulári danej Zákazky v súlade s Víťaznou ponukou. Cena  je uvedená buď ako celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty  (ďalej  len   „DPH“),   alebo  ako   cena   bez  DPH,   v závislosti použitého kritéria vyhodnotenia danej Zákazky.

Pri Zmluvách majúcich povahu Rámcovej dohody je Cena maximálna cena rámcovo dohodnutá za súčet všetkých Tovarov, Služieb a Diel, ktoré Objednávateľ môže  (ale nemusí) požadovať od Dodávateľa na základe doručenia Čiastkových výziev v medziach dojednaného rámca Objednávateľom.

Čiastková výzva


Spôsob uplatňovania nároku Objednávateľa na dodávku alebo poskytnutie Plnenia v zmysle Zmluvy majúcej povahu Rámcovej dohody, v medziach zazmluvneného rámca prostredníctvom doručenia písomného oznámenia Dodávateľovi. Čiastková výzva musí byť vystavená v súlade s príslušnou Zmluvou majúcou povahu Rámcovej dohody.


Dielo


Na trhu bežne dostupné:

(i) zhotovenie určitej hmotnej veci,

(ii) montáž určitej hmotnej veci,

(iii) údržba,

(iv) vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci, alebo

(v) hmotne zachytený výsledok inej činnosti Dodávateľa, alebo


Dodávateľ

Na účely týchto VZP označenie zmluvnej strany Zmluvy, ktorá sa Zmluvou zaväzuje druhej zmluvnej strane (Objednávateľovi) dodať Tovar, poskytnúť Služby alebo zhotoviť pre Objednávateľa Dielo za dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez ohľadu na zmluvný typ, ktorým sa takýto zmluvný vzťah spravuje, teda bez ohľadu na to či ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo nepomenovanú zmluvu.

Pri Zmluve majúcej povahu Rámcovej dohody je to označenie zmluvnej strany Zmluvy, ktorá sa Zmluvou zaväzuje druhej zmluvnej strane (Objednávateľovi) v nadväznosti na doručenie Čiastkovej výzvy takejto druhej zmluvnej strany (Objednávateľa) na dodávku Tovaru, poskytnutia Služieb  alebo zhotovenia Diela v medziach zazmluvneného rámca, dodať objednaný Tovar, poskytnúť objednané Služby alebo zhotoviť pre Objednávateľa objednané Dielo za dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez ohľadu na zmluvný typ, ktorým sa takýto zmluvný vzťah spravuje, teda bez ohľadu na to či ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo nepomenovanú zmluvu.

Kontraktačné postupy Trhoviska

Postup so vstupom z Katalógu ponúk (postup podľa § 109 ZVO) alebo Postup so vstupom z Knižnice (postup podľa §  110 ZVO) alebo Nadlimitné trhovisko.

Moment uzavretia Zmluvy

Časový okamih definovaný v bode 3.1 VZP

Objednávateľ

Na účely týchto VZP označenie zmluvnej strany Zmluvy, ktorá sa Zmluvou zaväzuje od druhej zmluvnej strany prevziať riadne a včas dodaný Tovar, poskytnuté Služby alebo zhotovené Dielo a zaplatiť za ne dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez ohľadu na zmluvný typ, ktorým sa takýto zmluvný vzťah spravuje, teda bez ohľadu na to či ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo nepomenovanú zmluvu.

Pri Zmluve majúcej povahu Rámcovej dohody je to označenie zmluvnej strany Zmluvy, ktorá má na základe Zmluvy právo (nie však povinnosť) v medziach zazmluvneného rámca Čiastkovou výzvou vyzvať druhú zmluvnú stranu  (Dodávateľa) na dodávku Tovaru a/alebo poskytnutie Služieb a/alebo zhotovenie Diela, a v prípade doručenia takej Čiastkovej výzvy druhej zmluvnej strane (Dodávateľovi) sa zaväzuje od druhej zmluvnej strany prevziať riadne a včas dodaný Tovar, poskytnuté Služby alebo zhotovené Dielo a zaplatiť za ne dohodnutú zmluvnú cenu, a to bez ohľadu na zmluvný typ, ktorým sa takýto zmluvný vzťah spravuje, teda bez ohľadu na to či ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, zmluvu o poskytovaní služieb alebo nepomenovanú zmluvu.

Plnenie

Všeobecné označenie pre Tovar, Služby alebo Dielo, ktoré tvoria súčasť predmetu Zmluvy na zadanie Zákazky, alebo ktoré sú predmetom Čiastkovej výzvy na plnenie doručenej Objednávateľom Dodávateľovi na základe Zmluvy majúcej povahu Rámcovej dohody, pokiaľ sú v medziach zazmluvneného  rámca  dodávky  Tovaru,  poskytnutia Služieb alebo vykonania Diela.

Postup so vstupom z Katalógu ponúk

Postup zadávania Zákazky prostredníctvom Trhoviska v súlade s § 109 ZVO

Postup so vstupom z Knižnice

Postup zadávania Zákazky prostredníctvom Trhoviska v súlade s § 110 ZVO

Rámcová dohoda

Zmluva, ktorá je výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska, pri ktorej bolo Objednávateľom v príslušnom Objednávkovom formulári zvolená príslušná voľba, že ide o rámcovú dohodu v zmysle príslušných ustanovení ZVO. Pre Zmluvu, ktorá je Rámcovou dohodou, platia Osobitné ustanovenia pre Rámcové dohody uvedené v čl. XVI týchto VZP.

Služba

Služba bežne dostupná na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie, ktorá je predmetom Zákazky a je charakterizovaná Špecifikáciou tejto služby podľa príslušného Zmluvného formulára tvoriaceho súčasť Zmluvy

Špecifikácia

Súbor vlastností Tovaru, Služby alebo Diela tvoriacich  predmet Zákazky definovaných vo Všeobecnej špecifikácii, Funkčnej špecifikácii, Technickej špecifikácii a/alebo Osobitných požiadavkách na plnenie.

Tovar

Na trhu bežne dostupná hnuteľná vec alebo viac hnuteľných vecí, ako aj iné majetkové hodnoty ktoré príslušné právne predpisy považujú za tovar alebo ich na roveň tovaru stavajú, ktoré sú predmetom Zákazky, sú charakterizované Špecifikáciou podľa Zmluvy. V rámci Trhoviska sa za Tovar považuje aj softvér, pred začatím plnenia Zmluvy bežne voľne dostupný a ponúkaný na trhu komukoľvek za štandardných licenčných podmienok zásadne jednostranne stanovených nositeľom príslušných autorských majetkových alebo distribučných práv,  ktoré    k takému  softvéru  priložené alebo sprístupnené a akceptovanie ktorých zo strany koncového používateľa takéhoto softvéru vo výslovnej, faktickej alebo konkludentnej podobe je podmienkou jeho užívania (ďalej len „Krabicový softvér“).

Víťazná ponuka

Predbežne akceptovaná ponuka, alebo Kontraktačná ponuka alebo ponuka predložená v rámci Elektronickej aukcie, ktoré boli v súlade s príslušným uplatneným Kontraktačným postupom Trhoviska vyhodnotené Trhoviskom ako víťazné.

Zákazka

Konkrétny prípad obstarávania Tovarov, Služieb alebo Diela alebo Rámcovej dohody na dodávku Tovarov, Služieb alebo Diela prostredníctvom Trhoviska jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Zákazka, pri ktorej zo Zmluvy vyplýva, že Plnenie je financované     zo      zdrojov      európskych      štrukturálnych a investičných fondov EÚ alebo obdobných finančných nástrojov (napr. Švajčiarsky finančný mechanizmus  a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus)

Zákazka na dodávku elektriny/plynu

Zákazka, ktorej predmet Plnenia spočíva v združenej dodávke a distribúcii elektriny a/alebo plynu v zmysle príslušných energetických predpisov. Osobitné ustanovenia o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu sú uvedené v prílohe č. 1 k týmto VZP.

Zmluvná špecifikácia

Súbor špecifických požiadaviek Objednávateľa týkajúcich sa dodávky Tovaru, poskytnutia Služby alebo zhotovenia Diela, ktoré sú predmetom Zákazky, a ktoré sú uvedené v  príslušnom Zmluvnom formulári. Súčasťou Zmluvnej špecifikácie sú tiež špecifické požiadavky týkajúce sa dodávky Tovaru, poskytnutia Služby alebo zhotovenia Diela,   obsiahnuté v Osobitných požiadavkách na plnenie, ak ich tieto VZP nevylučujú.

Súčasťou Zmluvnej špecifikácie pri Rámcovej dohode sú aj Osobitné požiadavky na plnenie definujúce podmienky týkajúce sa periodicity a minimálneho objemu uplatňovania zazmluvneného rámca prostredníctvom individuálnej Čiastkovej výzvy Objednávateľa, lehoty dodávky Plnenia na základe danej Čiastkovej výzvy a prípadne iných podmienok uplatňovania zazmluvneného rámca Čiastkovými výzvami.2.2 Ak sa v týchto VZP používajú pojmy, definované v OPET, časť "Trhový poriadok", ich obsah je taký, ako je definovaný v OPET, časť "Trhový poriadok".


Čl. III

Moment a spôsob vzniku Zmluvy


3.1 Zmluva vzniká spôsobom a v momente, ako je ustanovené v OPET, časť "Trhový poriadok".


3.2 Na určenie osoby, ktorá právny úkon urobila, sa použije systémový záznam o tom, že právny úkon záväzného potvrdenia Obchodnej ponuky alebo Kontraktačnej ponuky vykonala osoba oprávnená konať za alebo v mene Dodávateľa a právny úkon vytvorenia Objednávky vykonala osoba oprávnená konať za alebo v mene Objednávateľa. Spôsob vytvorenia systémového záznamu ustanovuje OPET, časť "Trhový poriadok".


Čl. IV

Nadobudnutie platnosti a účinnosti Zmluvy


4.1 Zmluva nadobúda platnosť momentom jej vzniku.


4.2 Ak nie je ďalej vyslovene uvedené inak, Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jej zverejnení v CRZ spôsobom ustanoveným zákonom, a to aj v prípade, ak podmienkou účinnosti Zmluvy v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nie je jej povinné zverejnenie.


4.3 V prípadoch, kedy Zmluva, zákon alebo tieto VZP vyžadujú na nadobudnutie účinnosti Zmluvy splnenie tiež ďalšej podmienky (napr. právoplatnosť nevyhnutného úradného rozhodnutia a pod.), nenadobudne Zmluva v súlade s bodom 4.2 týchto VZP účinnosť skôr, než dôjde súčasne k splneniu takejto osobitnej podmienky. Ak uvedená podmienka nie je splnená v lehote, ktorá vyplýva zo Zmluvy, zákona, inak najneskôr v lehote 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť.


4.4 Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.


4.5 Každá Zmluva uzavretá ako výsledok Kontraktačného postupu Trhoviska bude súčasne zverejnená v CRZT.


4.6 Trhovisko nezabezpečuje iné formy zverejnenia povinne zverejňovaných zmlúv než je uvedené v bode 4.2 a 4.4 VZP; podmienka nadobudnutia účinnosti Zmluvy stanovená príslušným zákonom v podobe povinného zverejnenia Zmluvy zákonom vyžadovaným spôsobom tým nie je dotknutá.


Čl. V 

Predmet Zmluvy


5.1 Zmluvou sa za podmienok uvedených v týchto VZP


a) Dodávateľ zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar podľa Špecifikácie a v dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných Zmluvných špecifikácií a (s výnimkou Krabicového softvéru) previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k predmetnému Tovaru, ak je Plnením Tovar,


b) Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby podľa Špecifikácie v dohodnutom množstve, čase a v súlade s ostatnými Zmluvnými špecifikáciami, ak je Plnením Služba,


c) Dodávateľ zaväzuje v dohodnutej dobe, mieste a podľa ostatných podmienok podľa Zmluvnej špecifikácie vykonať Dielo podľa Špecifikácie pre Objednávateľa, ak je Plnením Dielo,


d) Objednávateľ zaväzuje riadne a včas dodané Plnenia tu dohodnutým spôsobom prevziať a zaplatiť za ne Dodávateľovi dohodnutú Cenu. Pokiaľ je Cena v Zmluve uvedená bez DPH, zaväzuje sa Objednávateľ Dodávateľovi zaplatiť popri Cene aj DPH účtovanú Dodávateľom v súlade s príslušnými platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


5.2 Ak Plnenie príslušnej Zákazky spočíva buď len v Tovare, alebo len v Službách, alebo len v Diele, bude sa Zmluva spravovať, vykladať a interpretovať prednostne v závislosti od určenia podľa Zmluvného formulára danej Zákazky ustanoveniami týchto VZP platnými pre


a) Tovar, ak príslušný Zmluvný formulár uvádza ako zmluvnými stranami zvolený zmluvný typ OPET „Kúpnu zmluvu“,


b) Dielo, ak príslušný Zmluvný formulár uvádza ako zmluvnými stranami zvolený zmluvný typ OPET „Zmluvu o dielo“,


c) Služby, ak príslušný Zmluvný formulár uvádza ako zmluvnými stranami zvolený zmluvný typ OPET „Zmluvu o poskytovaní služieb“.


5.3 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 5.2 platí, že ak Zákazka z hľadiska svojej skutočnej podstaty napĺňa zákonné pojmové znaky iného zmluvného typu, ako je typ určený v Zmluvnom formulári danej Zákazky, bude sa Zmluva spravovať, vykladať a interpretovať prednostne použitím tých ustanovení VZP, ktoré upravujú taký druh Plnenia, ktoré je charakteristické pre zmluvný typ, ktorého zákonné pojmové znaky Zákazka napĺňa.


Čl. VI

Plnenie a preberanie Plnenia


A. Spoločné ustanovenia ohľadom Plnenia


6.1 Dodávateľ je povinný:


6.1.1 dodať či poskytnúť Plnenie v súlade so všetkými Špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve riadne a včas;


6.1.2 dodať či poskytnúť Plnenie, ktoré spĺňa okrem Špecifikácií tiež všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre takéto Plnenie a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh;


6.1.3 spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané povolenia a skúšky a spĺňať akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie Plnenia a realizovať Plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie Plnenia;


6.1.4 pri poskytovaní či dodávke Plnenia dodržiavať bezpečnostné, technické a iné prevádzkové predpisy a smernice Objednávateľa, prípadne iné vnútorné predpisy, s ktorými ho Objednávateľ riadne a včas preukázateľne oboznámil;


6.1.5 plnenie pred dodaním podrobiť všetkým povinným technickým, funkčným či iným skúškam a/alebo certifikácii, ak je vyžadovaná v súlade so Špecifikáciou alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými technickými normami;


6.1.6 písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v Zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;


6.1.7 včas oznámiť Objednávateľovi všetky prekážky a skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, nemožnosť dodatočnú poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia;


6.1.8 písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Dodávateľa časť Plnenia podľa Zmluvy a bez udelenia súhlasu Objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti Plnenia. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Dodávateľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Dodávateľa nevyjadrí do troch pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím Subdodávateľa súhlasí. Ak Dodávateľ použije na poskytnutie Plnenia alebo jeho časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané Plnenie poskytoval sám;


6.2 Objednávateľ je


6.2.1 povinný poskytnúť Dodávateľovi za účelom riadneho dodania či poskytnutia Plnenia v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť. Súčinnosťou Objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností Dodávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;


6.2.2 povinný včas a preukázateľne informovať Dodávateľa o všetkých bezpečnostných, technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach Objednávateľa, ktoré Objednávateľ požaduje od Dodávateľa dodržať;


6.2.3 povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy, s prihliadnutím na lehotu plnenia Zmluvy, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, posúdiť Vlastný návrh plnenia zákazky, ak ho Objednávateľ v Postupe so vstupom z Knižnice požadoval a oznámiť Dodávateľovi, či Vlastný návrh plnenia zákazky akceptuje alebo či od Zmluvy odstupuje. Ak Objednávateľ do lehoty podľa predošlej vety neoznámi Dodávateľovi, či jeho Vlastný návrh plnenia zákazky akceptuje, považuje sa Vlastný návrh plnenia zákazky uplynutím tejto lehoty za akceptovaný Objednávateľom.


6.3 Pre všetky Plnenia vo všeobecnosti tiež platí, že:


6.3.1 Ak je Dodávateľ v omeškaní s včasným dodaním alebo poskytnutím Plnenia, a také omeškanie predstavuje podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, je Objednávateľ oprávnený omeškané Plnenie odoprieť a neprevziať, ak to bez zbytočného odkladu oznámi Dodávateľovi. V takom prípade je tiež Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.


6.3.2 Neoprávnené odopretie prevzatia alebo potvrdenie poskytnutia Plnenia Objednávateľom či odopretie podpisu dokumentu preukazujúceho také prevzatie či poskytnutie (dodací list, preberací protokol, protokol o poskytnutí služby) Objednávateľom v rozpore so Zmluvou a týmito VZP má rovnaké účinky ako prevzatie a potvrdenie daného Plnenia Objednávateľom, čo Dodávateľ vyznačí v príslušnom dokumente preukazujúcom prevzatie či poskytnutie Plnenia, ktorý v takom prípade podpisuje Dodávateľ sám.


6.3.3 Ak na strane Dodávateľa vystupuje viac právnych subjektov ako dôsledok účasti skupiny dodávateľov v Kontraktačnom postupe Trhoviska ohľadom danej Zákazky, ak nevyplýva zo Zmluvy alebo týchto VZP niečo iné, každý Dodávateľ je zo Zmluvy zaviazaný a oprávnený voči Objednávateľovi spoločne a nerozdielne.


6.3.4 V prípade pochybností má pri plnení Zmluvy prednosť Špecifikácia uvedená v Zmluve pred Vlastným návrhom plnenia zákazky uvedeným v prílohe Zmluvy.


B. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Tovaru


6.4 Dodávateľ je špecificky vo vzťahu k Tovaru povinný


6.4.1 Tovar náležite zabaliť spôsobom podľa Špecifikácie, inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom v dohodnutom mieste dodania Tovaru;


6.4.2 ak ako miesto dodania Tovaru bolo v rámci Zmluvnej špecifikácie dohodnuté iné miesto ako je adresa sídla Dodávateľa či iných jeho prevádzkových priestorov, zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo adekvátnu dopravu Tovaru až na dohodnuté miesto dodania Tovaru;


6.4.3 vopred vyzvať Objednávateľa prevziať Tovar v dohodnutom mieste dodania Tovaru v čase, kedy bude Tovar k dispozícii na prevzatie Objednávateľom;


6.4.4 odovzdať Tovar v mieste dodania len poverenej osobe Objednávateľa, ak takú Objednávateľ určil a Dodávateľovi preukázateľne oznámil;


6.4.5 umožniť Objednávateľovi, alebo poverenej osobe Objednávateľa, ak takú Objednávateľ určil a Dodávateľovi preukázateľne oznámil, vykonať obhliadku Tovaru pred jeho prevzatím;


6.4.6 dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie;


6.4.7 vykonať v súlade so Špecifikáciami a Zmluvnou špecifikáciou tiež montáž, inštaláciu, nastavenie či oživenie Tovaru, a to v prípade, ak takéto Plnenie vyslovene tvorí súčasť predmetu Zmluvy, alebo ak to bez akýchkoľvek pochybností vyplýva z povahy Tovaru; v takom prípade sa odovzdanie a prevzatie Tovaru spravuje ustanoveniami týchto VZP týkajúcimi sa odovzdania a prevzatia Diela a činnosti Dodávateľa spojené montážou, inštaláciou, nastavením či oživením Tovaru sa primerane spravujú ustanoveniami týchto VZP o Diele;


6.4.8 priložiť alebo sprístupniť k Tovaru, ktorý je Krabicovým softvérom, štandardné licenčné podmienky koncového používateľa určené výrobcom Krabicového softvéru, s ktorými je taký Krabicový softvér bežne predávaný a distribuovaný na trhu a dodržiavať ich.


6.5 Objednávateľ špecificky vo vzťahu k Tovaru


6.5.1 má pred prevzatím Tovaru právo vykonať obhliadku Tovaru a skontrolovať doklady dodávané spolu s Tovarom;


6.5.2 je povinný v dohodnutom mieste dodania Tovaru prevziať riadne a včas ponúknutý Tovar, ak je bez akýchkoľvek vád;


6.5.3 má právo (nie však povinnosť) prevziať Tovar aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru na účel určený alebo vyplývajúci zo Zmluvy, inak na obvyklý účel. Ak sa Objednávateľ rozhodne Tovar s takýmito vadami prevziať, uvedie vady Tovaru, ktoré nebránia riadnemu užívaniu plnenia v dodacom liste spolu s primeranou lehotou pre odstránenie takýchto vád dohodnutou s Dodávateľom, inak 15 dní;


6.5.4 preberá Tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie položkový súpis Tovaru, jeho množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej Tovar za Objednávateľa a iné skutočnosti v zmysle týchto VZP. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý Objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu;


6.5.5 poznamená v dodacom liste skutočnosť, že predmetom prevzatia Objednávateľom je len časť Tovaru, ak Objednávateľ preberá v súlade so Zmluvou alebo týmito VZP len časť Tovaru. Povinnosť Dodávateľa dodať a odovzdať Objednávateľovi všetok Tovar v zmysle Zmluvy je v takom prípade splnená až prevzatím poslednej časti Tovaru Objednávateľom.


6.5.6 ktorý je Krabicovým softvérom, je povinný pred začatím jeho používania akceptovať štandardné licenčné podmienky koncového používateľa určené výrobcom Krabicového softvéru a priložené alebo sprístupnené ku Krabicovému softvéru, s ktorými bol Krabicový softvér dodaný, spôsobom ustanoveným v takýchto štandardných licenčných podmienkach, a po ich akceptácii ich dodržiavať.


C. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Diela


6.6 Špecificky pre Dielo platí, že:


6.6.1 Dodávateľ je povinný vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy a ostatnou Zmluvou špecifikáciou, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi Objednávateľa;


6.6.2 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať výkon Diela a plnenie povinností Dodávateľa v zmysle Zmluvy, pričom také pokyny Objednávateľa nesmú ísť nad rámec Zmluvy, dopĺňať ju ani ju meniť. V prípade ak Dodávateľ o to Objednávateľa požiada, Objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho Dodávateľovi. Pokyny Objednávateľa v zmysle tohto bodu VZP a vyhotovené v súlade s týmto bodom VZP sú pre Dodávateľa záväzné;


6.6.3 Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých Dodávateľom od Objednávateľa na účely výkonu Diela, ak takú nevhodnosť Dodávateľ zistil, alebo mohol Dodávateľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu Diela. Dodávateľ, ktorý poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu VZP, zodpovedá za vady Diela spôsobené použitím nevhodných vecí Objednávateľa alebo nevhodných pokynov Objednávateľa;


6.6.4 ak Dodávateľ včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynu, Dodávateľa taký pokyn zaväzuje len ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámil Dodávateľovi, že na takom pokyne napriek upozorneniu na jeho nevhodnosť Objednávateľ trvá. Dodávateľ však nenesie zodpovednosť za prípadné vady Diela, a iné negatívne následky spojené s dodržaním takého pokynu, na ktoré Objednávateľa vyslovene upozornil. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije na veci, prevzaté Dodávateľom od Objednávateľa za účelom realizácie Diela, na nevhodnosť ktorých Dodávateľ Objednávateľa upozornil v súlade s týmto bodom VZP;


6.6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie Diela a Dodávateľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť. Ak Objednávateľ zistí, že Dodávateľ vykonáva Dielo v rozpore s povinnosťami podľa Zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Dodávateľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady a v primeranej lehote určenej Objednávateľom;


6.6.6 ustanovenia bodov 6.4.1 6.5.6 sa na Plnenie, ktorým je Dielo, vzťahujú primerane, avšak s týmito odchýlkami:


6.6.6.1 Dielo po jeho ukončení podlieha namiesto obhliadky preberaciemu konaniu, v mieste realizácie Diela v termíne vzájomne vopred dohodnutom medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na čase konania preberacieho konania inak, uskutoční sa preberacie konanie v posledný deň lehoty pre vykonanie Diela;


6.6.6.2 účelom preberacieho konania je v rámci preberacieho konania preveriť dohodnutým spôsobom, inak spôsobom obvyklým a primeraným povahe Diela, či Dielo svojimi vlastnosťami zodpovedá Špecifikácii a ostatným požiadavkám v zmysle Zmluvy a týchto VZP;


6.6.6.3 Dielo sa považuje za zhotovené, odovzdané a Objednávateľom prevzaté momentom podpísania preberacieho protokolu ohľadom Diela Objednávateľom, alebo Objednávateľom poverenou osobou vopred oznámenou Dodávateľovi, na základe úspešného výsledku preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ (Objednávateľom poverená osoba za Objednávateľa) potvrdí vykonanie a prevzatie Diela bez akýchkoľvek vád alebo s výhradou odstránenia vád nebrániacich riadnemu užívaniu Diela.


6.6.7 ak predmetom Diela alebo jeho súčasť tvorí aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia nového autorského diela, alebo iného predmetu práv duševného či priemyselného vlastníctva, v rozsahu v akom to príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy vyslovene nezakazujú, Dodávateľ momentom prevzatia Diela Objednávateľom prevádza na Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto autorskému dielu alebo predmetu práv duševného vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade o majetkové autorské práva, práva ku know-how, práva na (technické) riešenie (patent), práva na design či úžitkový vzor, alebo iné práva duševného či priemyselného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť, vrátane práva na zabezpečenie patentovej ochrany k riešeniu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkovým vzorom resp. obdobné spôsoby ochrany príslušných práv duševného a priemyselného vlastníctva a nakladať s nimi bez osobitného súhlasu Dodávateľa, pričom jednorazová odmena za prevod je obsiahnutá v cene Diela;


6.6.8 v rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod práv tak ako je uvedené vyššie v bode 6.6.7 VZP, Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi momentom prevzatia Diela Objednávateľom trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Dodávateľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie takéhoto autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv duševného a priemyselného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto nerušene pod svojim vlastným obchodným menom akýkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne.


D. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Služby


6.7 Špecificky pre Služby platí, že:


6.7.1 Dodávateľ je povinný poskytnúť Služby Objednávateľovi s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy a ostatnou Zmluvou špecifikáciou Zmluvy, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a mieste plnenia, a v súlade s pokynmi Objednávateľa;


6.7.2 pri poskytovaní Služieb poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, ekonomických, právnych, účtovných, profesionálnych a iných podobných službách mandátnej povahy je Dodávateľ povinný chrániť oprávnené záujmy Objednávateľa, ktoré sú mu známe, alebo ktoré s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti Dodávateľ má poznať;


6.7.3 ustanovenia o pokynoch Dodávateľa v zmysle bodov 6.6.26.6.4 týchto VZP platia pre Služby obdobne;


6.7.4 ak v rámci poskytovania Služieb alebo v súvislosti s nimi dôjde zo strany Poskytovateľa k vytvoreniu alebo zabezpečeniu vytvorenia autorského diela a/alebo iného predmetu práv duševného vlastníctva, ustanovenia bodov 6.6.7 a 6.6.8 sa použijú primerane;


6.7.5 ak súčasťou alebo výsledkom poskytovania Služieb, alebo v súvislosti s poskytnutím Služieb Dodávateľ pre Objednávateľa vytvorí a predloží hmotnú vec, dokument alebo tovar, Objednávateľ momentom poskytnutia Služby v súlade s ustanovením bodu 6.7.6 týchto VZP nadobúda vlastnícke právo k takejto hmotnej veci, dokumentu alebo tovaru a na takéto súčasti Plnenia sa primerane budú vzťahovať ustanovenia VZP o zodpovednosti za vady a zárukách vzťahujúcich sa na Tovar;


6.7.6 ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Služby sa považujú za poskytnuté Dodávateľom a akceptované Objednávateľom až momentom, kedy Objednávateľ potvrdí ich poskytnutie podpisom písomného protokolu o poskytnutí Služieb, v ktorom bude uvedený rozpis poskytnutých Služieb s uvedením dátumu poskytnutia Služby a množstva (jednotky). Protokol o poskytnutí Objednaných Služieb potvrdený podpisom Objednávateľa je podkladom pre fakturáciu Ceny Služieb. Ustanovenie bodov 6.5.2 6.5.6 týchto VZP sa pre Služby použijú obdobne.


Čl. VII

Miesto plnenia Zmluvy


7.1 Miestom plnenia podľa Zmluvy je každé miesto, kde má byť príslušný Tovar dodaný Objednávateľovi, kde má byť Dielo odovzdané Objednávateľovi, alebo kde majú byť Objednávateľovi poskytnuté Služby. Ak nie je také miesto pre poskytnutie či dodanie Plnenia určené v príslušnej Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii inak, miestom plnenia je sídlo Objednávateľa, uvedené v Zmluve.


7.2 Ak je miesto plnenia podľa Zmluvy špecifikované v Zmluve všeobecne (napr. len na úrovni kraja, obce a pod.), Objednávateľ je oprávnený v medziach a rámci takéhoto vymedzenia určiť včasným písomným oznámením po uzavretí Zmluvy konkrétne miesto, kde má byť príslušné Plnenie dodané či poskytnuté. Do doby, než Objednávateľ takto všeobecne určené miesto plnenia nespresní, Dodávateľ nie je povinný začať s poskytovaním príslušného Plnenia.


Čl. VIII

Čas plnenia Zmluvy


8.1 Dodávateľ je povinný dodať a odovzdať Plnenie Objednávateľovi v čase dohodnutom pre príslušné Plnenie uvedenom v Zmluve. Ak súčasťou Zmluvnej špecifikácie je dohoda o poskytnutí Plnenia vo viacerých ucelených častiach, Dodávateľ je povinný dodať a odovzdať Plnenie Objednávateľovi v takých ucelených častiach a v čase stanovenom pre takéto ucelené časti. Pre vylúčenie pochybností platí, že na dohodu o poskytnutí Plnenia vo viacerých ucelených častiach obsiahnutú v Zmluve sa prihliada len vtedy, ak Zmluva (i) tieto ucelené časti alebo spôsob ich určenia vymedzujú, (ii) špecifikujú čas poskytnutia takýchto ucelených častí alebo spôsob jeho určenia a (iii) umožňujú jednoznačné a nepochybné stanovenie časti celkovej zmluvnej ceny pripadajúcej na jednotlivé ucelené časti Plnenia.


8.2 Ak to Zmluva vyslovene nezakazuje, a súčasne z povahy Plnenia nepochybne nevyplýva, že Objednávateľ nemôže mať záujem o takéto Plnenie pred zmluvne dohodnutou dobou plnenia, a tiež za predpokladu, že s tým pre Objednávateľa nebudú spojené neprimerané ťažkosti, je Dodávateľ oprávnený poskytnúť Plnenie aj pred uplynutím dohodnutej doby Plnenia podľa Zmluvy a Objednávateľ je povinný ho za splnenia ostatných podmienok v zmysle týchto VZP prijať a prevziať.


8.3 Ak z povahy Plnenia alebo Zmluvy nevyplýva inak, alebo ak sa Zmluvné strany po uzavretí Zmluvy vyslovene nedohodnú inak, platí, že Dodávateľ je povinný poskytnúť Plnenie jednorazovo a Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevziať Plnenie, ktoré nie je úplné alebo je poskytnuté v rozpore s dohodou len časť Plnenia. Pokiaľ bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia vo viacerých ucelených častiach, platí, že Dodávateľ je povinný poskytnúť Plnenie po takýchto ucelených častiach a Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevziať takú časť Plnenia, ktorá v rozpore s dohodou nepredstavuje takúto ucelenú časť Plnenia.


8.4 Ak je čas plnenia podľa Zmluvy špecifikovaný v Zmluve určitým časovým rozpätím, len všeobecne, rámcovo, Objednávateľ je oprávnený v medziach a rámci takéhoto všeobecného vymedzenia určiť včasným písomným oznámením pred požadovaným začatím plnenia Zmluvy konkrétny čas kedy má byť príslušné Plnenie, alebo ucelená časť Plnenia v prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach Dodávateľom poskytnuté. Do doby, než Objednávateľ takto všeobecne určený čas plnenia nespresní, Dodávateľ nie je povinný začať s poskytovaním príslušného Plnenia či jeho ucelenej časti.


8.5 Ak predmetom Zmluvy je poskytnutie viacerých Plnení alebo ich kombinácie, považuje sa Plnenie podľa Zmluvy ako celok za dodané, vykonané a poskytnuté až dodaním, vykonaním a poskytnutím posledného z Plnení podľa Zmluvy. Ak súčasťou Zmluvnej špecifikácie je dohoda o poskytnutí Plnenia vo viacerých ucelených častiach, vzťahujú sa na poskytnutie a prevzatie každej ucelenej časti Plnenia ustanovenia čl. VI týchto VZP primerane.


8.6 Dodávateľ je oprávnený nárokovať si predĺženie lehoty plnenia príslušného Plnenia počas trvania Zmluvy, ak a iba do tej miery, v akej je dodanie, poskytnutie či vykonanie daného Plnenia zapríčinené omeškaním Objednávateľa alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Po dobu meškania Dodávateľa s poskytnutím príslušného Plnenia z dôvodov podľa predošlej vety Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením svojej povinnosti poskytnúť príslušné Plnenie.


Čl. IX

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody


9.1 Dodávateľ nesie nebezpečenstvo škody na Tovare a zostáva vlastníkom Tovaru až do momentu jeho prevzatia Objednávateľom v súlade s bodom 6.5.4 týchto VZP podpisom príslušného dodacieho listu. Prevzatím Tovaru Objednávateľom podľa predošlej vety prechádza vlastnícke právo k prevzatému Tovaru (s výnimkou Tovaru, ktorý je Krabicovým softvérom) a nebezpečenstvo škody na prevzatom Tovare na Objednávateľa.


9.2 Dodávateľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele až do momentu jeho prevzatia Objednávateľom v súlade s bodom 6.6.6.3 týchto VZP podpisom príslušného preberacieho protokolu. Prevzatím Diela Objednávateľom podľa predošlej vety prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom Tovare na Objednávateľa. Ak bol Dodávateľom vlastníkom Diela pred jeho prevzatím Objednávateľom, prechádza prevzatím Diela vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa.


Čl. X 

Cena


10.1 Za riadne a včasné splnenie záväzkov Dodávateľa dodať, vykonať a poskytnúť celé Plnenie podľa Zmluvy (bod 8.5 týchto VZP), t.j. všetok Tovar, Služby aj Dielo, Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Cenu. Pokiaľ bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia vo viacerých ucelených častiach, platí, že za riadne a včasné poskytnutie ucelenej časti Plnenia podľa Zmluvy v zmysle bodu 8.5 týchto VZP, Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi takú časť celkovej Ceny, ktorá pripadá na príslušnú ucelenú časť Plnenia.


10.2 Pokiaľ je Cena v Zmluve uvedená bez DPH, k príslušnej Cene alebo jej časti bude Dodávateľ, ktorý je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s Cenou. Pre vylúčenie pochybností platí že, pokiaľ Dodávateľ v Momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k príslušnej Cene navyše účtovať DPH a Cena je v takom prípade považovaná za Cenu konečnú vrátane DPH.


10.3 Zmluvná Cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, konečná a nemenná.


10.4 Cena predstavuje odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy a pokrýva tiež všetky a akékoľvek interné či externé náklady alebo výdavky Dodávateľa na splnenie Zmluvy, t.j. na riadne a včasné dodanie, poskytnutie a vykonanie dojednaných Plnení ako aj primeraného zisku, ak Zmluva, alebo príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak..


10.5 Cena zahŕňa tiež odplatu za udelenie všetkých licencií a súhlasov udeľovaných Dodávateľom vo vzťahu k Plneniu Objednávateľovi podľa Zmluvy a v súlade s týmito VZP.


10.6 Zálohy a preddavky na účely úhrady Ceny alebo jej časti sa neposkytujú.


Čl. XI 

Platobné podmienky


11.1 Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, vykonaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho ucelenej časti v súlade s bodom 8.5 týchto VZP, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.


11.2 Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom po vzniku nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 11.1 týchto VZP a doručená Objednávateľovi majúca okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj tieto náležitosti:

  • číslo Zmluvy
  • predmet fakturácie (Tovar, Dielo, Služby)
  • jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia
  • deň vzniku práva na zaplatenie Ceny alebo jej časti (bod 11.1 VZP)
  • cenu bez DPH
  • celkovú sumu DPH
  • celkovú sumu k úhrade
  • dátum splatnosti faktúry
  • bankové spojenie a číslo účtu Dodávateľa, kam Dodávateľ požaduje predmetnú faktúru uhradiť.


11.3 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa je každý dodací list ohľadom Tovaru, preberací protokol ohľadom Diela, a protokol o poskytnutí Služby, ktoré v súlade so Zmluvu a týmito VZP preukazujú dodanie, vykonanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom fakturácie touto faktúrou.


11.4 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo inú adresu na tento účel písomne oznámenú Dodávateľovi.


11.5 Ak tieto VZP neustanovujú inak, faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.


11.6 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre.


11.7 Ak Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi v súlade s bodom 11.6 alebo iného ustanovenia týchto VZP, lehota splatnosti faktúry sa pretrhne a doručením opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.


11.8 Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť Cenu alebo jej časť bankovým prevodom v prospech účtu Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa považuje deň pripísania peňažnej sumy na bankový účet Dodávateľa.


11.9 Všetky peňažné plnenia, cena a iné peňažné sumy v zmysle Zmluvy sú stanovené v mene EURO.


11.10 Ak je Zmluva výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska, kde sa vyhodnocovala Cena vrátane DPH, Dodávateľ pri spätnom prepočte Ceny uvedenej v Zmluve vrátane DPH na základ dane bez DPH v príslušnej faktúre prípadné rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním vysporiada inštitútom centového vyrovnania podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.Čl. XII Zodpovednosť za vady a Záruka


A. Zodpovednosť za Vady


12.1 Plnenie má vady, ak nezodpovedá Špecifikácii, Zmluvnej špecifikácii alebo podmienkam podľa týchto VZP, alebo ak má právne vady.


12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia či poskytnutia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí či poskytnutí Plnenia, ak boli spôsobené porušením povinností Dodávateľa.


12.3 Objednávateľ je povinný Plnenie prezrieť a skontrolovať v rámci preberacieho konania pri Diele, obhliadke pri preberaní Tovaru či osvedčovaní poskytnutia Služieb v súlade s čl. VI týchto VZP. Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady (podľa toho, k čomu dôjde skôr):


12.3.1 bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí;


12.3.2 bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke a kontrole Plnenia v súlade s bodom 12.3 týchto VZP;


12.3.3 bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti Objednávateľa;


12.3.4 najneskôr do dvoch rokov od odovzdania či poskytnutia Plnenia;


12.4 Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto lehoty podľa bodu 12.3 záručná doba a Objednávateľ sa zaväzuje ich oznámiť Dodávateľovi najneskôr v posledný deň záručnej doby.


12.5 V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva porušená podstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený:


a) požadovať odstránenie vád Plnenia dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie, okrem ak Plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať Dodávateľovi alebo ak od Dodávateľa nemožno spravodlivo žiadať prevzatie Plnenia späť s ohľadom na rozsah jeho používania pred zistením vady;


b) požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti Plnenia;


c) požadovať odstránenie právnych vád;


d) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou Plnenia alebo predmetu Plnenia v primeranej dobe stanovenej Objednávateľom, ak sú vady odstrániteľné. Ak sa však ukáže, že vady Plnenia sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli podľa posúdenia Dodávateľa spojené neprimerané náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné Plnenie alebo primeranú zľavu z Ceny. Ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v primeranej dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z Ceny;


e) požadovať primeranú zľavu z Ceny;


f) odstúpiť od Zmluvy.


12.6 V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený žiadať dodanie chýbajúceho Plnenia a odstránenie ostatných vád Plnenia v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom. Ak Dodávateľ Vady Plnenia v lehote podľa predošlej vety neodstráni, môže Objednávateľ uplatniť nárok na primeranú zľavu z Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.


12.7 Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 12.512.6 patrí Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť voľbu nároku Dodávateľovi spravidla spolu s oznámením vady, inak bez zbytočného odkladu po oznámení vady Plnenia Dodávateľovi.


12.8 Ak by v prípade uplatnenia nároku Objednávateľa podľa bodu 12.5 písm. a) týchto VZP (odstránenie vady Plnenia) bolo podľa stanoviska Dodávateľa odstránenie vád časovo alebo finančne náročné alebo inak neprimerané s ohľadom na okolnosti a účel Plnenia alebo by si vyžadovalo podľa stanoviska Objednávateľa neprimeranú súčinnosť Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné náhradné Plnenie za vadné Plnenie.


12.9 V prípade omeškania Dodávateľa s odstránením vady Plnenia v lehote určenej Objednávateľom v prípadoch podľa bodu 12.5 písm. d) alebo 12.5 písm. a), alebo ak je zrejmé, že Dodávateľ nie je schopný vady Plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, je Objednávateľ, ak od Zmluvy neodstúpi, oprávnený popri nároku na poskytnutie primeranej zľavy z Ceny tiež odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Dodávateľa, pričom o tejto skutočnosti je Objednávateľ povinný Dodávateľa bezodkladne písomne informovať.


12.10 Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od uplatnenia nároku na odstránenie vád Plnenia a vadu odstrániť v primeranej lehote určenej Objednávateľom, spravidla nie dlhšej ako 30 dní. V prípade ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v lehote určenej Objednávateľom, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.


12.11 Ak Objednávateľ požaduje v súlade s bodom 12.5 alebo 12.6 zľavu z Ceny, táto sa určí ako rozdiel medzi hodnotou, ktorú by malo Plnenie bez vád, a hodnotou, ktorú má Plnenie dodané, poskytnuté či vykonané s vadami v čase, kedy Plnenie malo byť poskytnuté.


12.12 Dodávateľ je povinný po odstránení vady vyzvať Objednávateľa na skontrolovanie a potvrdenie splnenia povinnosti odstrániť vadu Plnenia obdobným spôsobom ako Objednávateľ v súlade s čl. VI týchto VZP potvrdzuje:


12.12.1 prevzatie Tovaru, ak išlo o odstránenie vady Tovaru. Ustanovenia bodov 6.5.16.5.6 týchto VZP sa uplatnia obdobne;


12.12.2 prevzatie Diela, ak išlo o odstránenie vady Diela. Ustanovenie bodu 6.6.6 sa v tomto prípade uplatní obdobne;


12.12.3 poskytnutie Služby, ak išlo o odstránenie vady poskytnutia Služby. Ustanovenie bodu 6.7.6 sa v tomto prípade uplatní obdobne;


12.13 Náklady na odstránenie vád Plnenia ako aj preukázateľné náklady Objednávateľa na uplatnenie nárokov z vád Plnenia, znáša Dodávateľ.


12.14 Uplatnením nárokov z vád Plnenia nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý Objednávateľovi v dôsledkom vád Plnenia vznikol.


B. Záruka za Tovar a Dielo


12.15 Dodávateľ zodpovedá za to, že Plnenie majúce povahu Tovaru alebo Diela bude mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude ich možné používať na účel vyplývajúci zo Zmluvy, inak na obvyklý účel vzhľadom na povahu Plnenia.


12.16 Dodávateľ poskytuje na Tovar a Dielo, vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva, záruku za akosť na dobu stanovenú v Zmluve, inak na dobu:


12.16.1 pri bežnom Tovare a Diele určenom na dlhšie používanie či užívanie najmenej 24 mesiacov;


12.16.2 pri Tovare či Diele podliehajúcom rýchlej skaze na dobu zodpovedajúcu minimálnej dobe trvanlivosti, ak je pre dané Dielo či Tovar určená, alebo na ňom alebo listinách s nimi dodávanými uvedená, inak najmenej 1 deň;


12.16.3 určenú v záručnom liste, alebo obdobnom dokumente dodávanom spolu s Tovarom alebo Dielom, na obale Tovaru a alebo Diela, informáciou doby trvanlivosti, dátume spotreby alebo podobným spôsobom, ak je táto doba dlhšia ako podľa vyššie uvedeného bodu 12.16.1 12.16.2.


12.17 Záručná doba začína plynúť prevzatím Plnenia, na ktoré sa záruka vzťahuje, Objednávateľom. V prípadoch ak je Plnenie poskytované po ucelených častiach, plynie záručná doba pre každú ucelenú časť Plnenia samostatne, ak nebolo v Zmluve dohodnuté že záručná doba začína plynúť poskytnutím poslednej ucelenej časti Plnenia.


12.18 Záručná doba ohľadom Plnenia neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Plnenie užívať na určený alebo obvyklý účel pre vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ v rámci záručnej doby, vrátane doby odstraňovania takýchto vád. Záručná doba plynie pri dodaní alebo vykonaní náhradného Plnenia odznova.


12.19 Obsahom záruky je právo Objednávateľa požadovať odstránenie vady spadajúcej  pod záruku v súlade s bodmi 12.512.14 týchto VZP, ktoré sa použijú v tomto prípade obdobne, avšak s tým, že právo Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť bude možné vykonať len pri opakovanom výskyte tej istej vady po tom, čo už raz bola opravená, alebo pri väčšom počte vád, čím sa na účely týchto VZP rozumie tri a viac rôznych odstrániteľných vád.


12.20 Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Záruka sa nevzťahuje na vady Tovarov a Diela, ku ktorým došlo:


a) po prechode nebezpečenstva škody na Tovare či Diele vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Dodávateľ alebo osoby, za ktoré Dodávateľ zodpovedá,


b) v  dôsledku  nesprávneho  zaobchádzania,  obsluhy,  prípadne  skladovania,   alebo  užívania v rozpore s podmienkami užívania príslušných Plnení stanovenými v príslušnej  dokumentácii dodávanej spolu s takýmto Plnením, inak v rozpore s obvyklými podmienkami užívania takýchto Plnení,


c) v dôsledku použitia nevhodných podkladov, pokynov a vecí od Objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol Objednávateľ Dodávateľom náležite upozornený, v súlade s týmito VZP a Objednávateľ napriek tomu na ich použití trval,


d) v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti,


e) neodborného zásahu Objednávateľa alebo tretej osoby bez súhlasu Dodávateľa,


f) zanedbania predpísaných nevyhnutných profylaktických a udržiavacích úkonov, o potrebe vykonania ktorých bol Objednávateľ náležite informovaný.


12.21 V prípade pochybností Dodávateľa o tom, či sa v zmysle predošlého odseku tohto článku Zmluvy na danú vadu vzťahuje záruka alebo nie, Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa odstráni vadu v rámci záruky. Ak sa však preukáže, že k vzniku vady došlo v dôsledku okolností uvedených v bode 12.20 týchto VZP, bude mať Dodávateľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie posúdenia a odstránenia predmetnej vady.


Čl. XIII

Sankcie


13.1 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne. V prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť alebo vykonať ucelenú časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny pripadajúcej na príslušnú ucelenú časť plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka denne. Nárok Objednávateľa na plnú náhradu škody tým nebude dotknutý.


13.2 V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa bodu 6.5.3 alebo podľa čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% Ceny príslušného vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nebude dotknutý.


13.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry Dodávateľa, má Dodávateľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške platnej k prvému dňu omeškania Objednávateľa, ktorá sa uplatní počas celej doby omeškania Objednávateľa.


13.4 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s bodom 13.1 alebo 13.2 týchto VZP Objednávateľovi na jeho bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.


Čl. XIV

Zodpovednosť za škodu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť


14.1 Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škody vzniknuté dôsledkom porušenia ich povinností zo Zmluvy, zákona a týchto VZP.


14.2 Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane ak povinná strana preukáže, že k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.


14.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.


14.4 Poškodená strana, resp. oprávnená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť, porušením povinností poškodenou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.


14.5 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej povinnosti ako aj o jej dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.


14.6 Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody spôsobila, musí nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri zmiernení jej následkov.


Čl. XV

Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ


15.1 Pre Zmluvy týkajúce sa Zákaziek financovaných z fondov EÚ platia nasledovné osobitné ustanovenia, ktoré majú v prípade rozporu prednosť pred odlišnými ustanoveniami týchto VZP:


15.1.1 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.


15.1.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Postup podľa tohto bodu VZP sa neuplatňuje pri Zákazke, ktorej výdavky sú vykazované systémom zjednodušeného vykazovania výdavkov.


15.1.3 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. Ustanovenie bodu 11.5 VZP sa nepoužije.


15.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry Dodávateľa vystavenej Objednávateľom za účelom financovania Ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať Dodávateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.


15.1.5 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Ustanovenie bodu 11.6 VZP sa nepoužije.


15.1.6 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 15.1.1 týchto VZP, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Dodávateľovi.


15.1.7 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


Čl. XVI

Osobitné ustanovenia o Rámcovej dohode


16.1. Ak je výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody, platia pre takúto Rámcovú dohodu VZP s nasledovnými odchýlkami:


16.1.1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať Objednávateľovi počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie len na základe doručenia písomnej Čiastkovej výzvy Objednávateľa na dodanie rámcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie rámcovo zazmluvnenej Služby alebo vykonanie rámcovo zazmluvneného Diela, vystavenej v súlade s podmienkami a v medziach Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifikácii, a to v rozsahu podľa takejto Čiastkovej výzvy a za ostatných podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci záväzok Objednávateľa dodané, poskytnuté či vykonané Plnenie v zmysle Čiastkovej výzvy prevziať a zaplatiť zaň Dodávateľovi časť Ceny, zodpovedajúcu splnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Dodávateľovi akúkoľvek Čiastkovú výzvu.


16.1.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnení v zmysle jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa v súlade s bodom 16.1.1 sa primerane budú vzťahovať ustanovenia týchto VZP upravujúce práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa v súvislosti s dodaním, poskytnutím alebo vykonaním takých Plnení obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plnení na základe samostatnej zmluvy spravujúcej sa VZP, ktorá nemá charakter Rámcovej dohody (ďalej len „Čiastková zmluva“).


16.1.3. Má sa za to, že právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody ako celku je zároveň aj právnym dôvodom pre odstúpenie tejto zmluvnej strany od každej doposiaľ nesplnenej Čiastkovej zmluvy. Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiaľ nesplnenej Čiastkovej zmluvy zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie od Rámcovej dohody v doposiaľ nesplnenej časti.


16.1.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 12 kalendárnych mesiacov od Momentu uzavretia. Rámcová dohoda na Nadlimitnom trhovisku sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 48 kalendárnych mesiacov od Momentu uzavretia.


16.1.5. Zadávanie Čiastkových výziev Objednávateľa na základe a počas platnosti Rámcovej dohody sa bude realizovať písomnou formou s periodicitou a minimálnymi objemami vyplývajúcimi z príslušnej Zmluvnej špecifikácie Rámcovej dohody.


16.1.6. Lehota pre dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnenia na základe Čiastkovej výzvy plynie odo dňa doručenia predmetnej Čiastkovej výzvy Dodávateľovi, pričom nebude kratšia ako lehota na tento účel uvedená v Zmluvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratšia ako lehota primeraná povahe Plnení, ktoré sú predmetom Čiastkovej výzvy.


16.1.7. V prípade, že na základe Čiastkových výziev v súlade s bodom 16.1.1 dôjde k vyčerpaniu zazmluvneného rámca podľa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto Rámcovej dohody už oprávnený zaslať Dodávateľovi žiadnu ďalšiu Čiastkovú výzvu.


16.1.8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočívajúce v dodaní Tovaru na základ Čiastkových výziev, je Objednávateľ oprávnený vo vzťahu k určeniu ceny Tovaru pre každú Čiastkovú výzvu počas trvania Rámcovej dohody požadovať od Dodávateľa prehodnocovanie ceny Tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená v zmysle Rámcovej dohody, zmluvné strany sú oprávnené určiť cenu pripadajúcu na príslušnú Čiastkovú zmluvu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu.


16.1.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely bodu 16.1.8, je na dohode zmluvných strán, pričom na účely porovnania cien:


a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a


b) zmluvné strany musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.


16.1.10. Pokiaľ Dodávateľ vo vzťahu ku konkrétnej Objednávateľom doručenej Čiastkovej výzve nepristúpi na úpravu ceny Tovaru podľa takej Čiastkovej výzvy na cenu určenú na základe bodu 16.1.9, je Objednávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedať Rámcovú dohodu v lehote troch mesiacov od doručenia výpovede.


Čl. XVII

Ochrana dôverných informácií


17.1 Za dôvernú informáciu budú zmluvné strany považovať na účely Zmluvy akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument, alebo akúkoľvek inú informáciu, bez ohľadu na formu jej zachytenia s výnimkami uvedenými v bode 17.2 týchto VZP:


a) ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva zmluvnej strany,


b) ktorá sa týka zamestnancov a obchodných partnerov zmluvných strán,


c) ktorá sa týka zmluvných vzťahov zmluvných strán,


d) ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „utajená“, „chránená zákonom“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane, alebo


e) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti),


17.2 Dôverné informácie nie sú informácie, ktoré:


a) boli alebo sú preukázateľne sprístupnené, zverejnené alebo poskytnuté zmluvnou stranou, ktorej sa tieto informácie týkajú tretej osobe bez záväzku mlčanlivosti pred uzavretím Zmluvy,


b) sa preukázateľne stanú všeobecne známymi a verejne dostupnými po uzavretí Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti podľa týchto VZP,


c) boli preukázateľne vytvorené, vyvinuté či získané samostatne druhou zmluvnou stranou, od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti ohľadom nej.


17.3 Zmluvné strany sú povinné zaistiť ochranu, utajenie a mlčanlivosť ohľadom dôverných informácií spôsobom obvyklým pre ochranu, zabezpečenie mlčanlivosti a utajovanie takýchto vlastných dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť ochranu a utajenie dôverných informácií aj zo strany svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, ak im takéto informácie boli poskytnuté.


17.4 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou, môžu byť použité výhradne na účely plnenia Zmluvy a v súlade s týmito VZP a OPET.


17.5 Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v tajnosti, a zachovávať o nich mlčanlivosť, chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy.


17.6 Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo sprístupnenia:


a) odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou,


b) subdodávateľom (schváleným v súlade s postupom podľa týchto VZP), ak sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy, a ak je to potrebné pre účely plnenia povinností podľa zmluvy, pričom subdodávateľ musí byť viazaný minimálne rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných informácií, ako sú viazané zmluvné strany podľa Zmluvy,


c) na účely a v rozsahu nevyhnutnom pre hodnotenie plnenia Zmluvy a zmluvnej strany spôsobom stanoveným v OPET,


d) oprávnenej osobe na základe povinnosti ustanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry, týmito VZP alebo na ich základe, alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu verejnej moci v medziach ich právomoci, pričom v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,


Čl. XVIII

Ukončenie Zmluvy


18.1 Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v týchto VZP.


18.2 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak:


a) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom,


b) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej Objednávateľom,


c) tak VZP uvádzajú v iných ustanoveniach,


d) sa Zákazka spravuje režimom ZVO a Dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú ZVO pre účasť na verejnom obstarávaní,


e) je Dodávateľ alebo niektorý z členov skupiny dodávateľov, ktorá je Dodávateľom, zaradený do zoznamu negatívne hodnotených Dodávateľov Trhoviska,


f) je alebo v dobe najneskôr troch rokov pred uzavretím Zmluvy bol s Dodávateľom v súdnom, alebo právnom spore nesúvisiacom so Zmluvou alebo Objednávateľ v tejto dobe Dodávateľovi odstúpil od zmluvy alebo zmluvu vypovedal z dôvodu jej porušenia Dodávateľom,


g) uzavretie Zmluvy je preukázateľne dôsledkom nezákonného konania alebo zneužitia prístupových a autentifikačných údajov Objednávateľa na Trhovisku, v súvislosti s čím Objednávateľ podal trestné oznámenie,


h) v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,


i) bola ponuka Dodávateľa vyhodnotená ako Víťazná ponuka v dôsledku zneužitia Trhoviska Dodávateľom, kolúznymi postupmi, porušením OPET zo strany Dodávateľa, alebo inými machináciami či podvodnými postupmi,


j) Dodávateľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu Objednávateľa v súlade s týmito VZP,


k) Dodávateľ postúpi svoje práva zo Zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v rozpore s podmienkami týchto VZP,


l) Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s VZP alebo Osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa príslušnej Zákazky,


m) na majetok Dodávateľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Dodávateľovi povolená reštrukturalizácia,


n) Dodávateľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,


o) Dodávateľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo Zmluvy,


p) Dodávateľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov financovaných z rozpočtu Európskej únie je prehlásený za subjekt, ktorý vážne porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti,


q) u Dodávateľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné,


r) okolnosti vylučujúce zodpovednosť Dodávateľa trvajú viac ako 60 dní,


s) Dodávateľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie Zmluvy.


t) Objednávateľ si vyhradil v Zmluve právo na poskytnutie bezplatnej vzorky Plnenia, ktorá Dodávateľom nebola poskytnutá alebo podľa názoru Objednávateľa nezodpovedá Špecifikácii,


u) Vlastný návrh plnenia zákazky nie je podľa posúdenia Objednávateľom v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy,


v) počas zadávania zákazky na Trhovisku došlo v EKS k preukázateľným technickým problémom, potvrdeným správcom EKS, ktoré Dodávateľom znemožnili predkladanie Kontraktačných ponúk alebo návrhov cien v elektronickej aukcii,


w) v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy,


x) došlo počas zadávania zákazky na Trhovisku ku konfliktu záujmov medzi Dodávateľom a Objednávateľom podľa § 23 ZVO,


y) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ZVO.,


z) ak je predmetom plnenia podľa uzavretej Zmluvy Krabicový softvér, a Objednávateľ pred tým než akceptoval štandardné licenčné podmienky užívania predmetného Krabicového softvéru, nie však neskôr než v lehote 15 dní odo dňa, kedy sa s nimi Objednávateľ mohol preukázateľne najskôr oboznámiť, písomne oznámi Dodávateľovi, že štandardné licenčné podmienky užívania predmetného Krabicového softvéru nie sú pre Objednávateľa rozumne prijateľné. Neakceptovanie štandardných licenčných podmienok ku Krabicovému softvéru Objednávateľom a využitie oprávnenia Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť podľa tohto bodu nepredstavuje porušenie uzavretej Zmluvy Dodávateľom.


18.3 Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak:


a) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom,


b) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, poskytnutej Dodávateľom,


c) u Dodávateľa existujú zákonné dôvody pre odmietnutie dodania Tovaru, vykonania Diela, alebo poskytnutia Služby,


d) je alebo v dobe najneskôr troch rokov pred uzavretím Zmluvy bol s Objednávateľom v súdnom, alebo právnom spore alebo Dodávateľ v tejto dobe Objednávateľovi odstúpil od zmluvy alebo zmluvu vypovedal z dôvodu jej porušenia Objednávateľom,


e) uzavretie Zmluvy je preukázateľne dôsledkom podvodu alebo zneužitia prístupových a autentifikačných údajov Dodávateľa na Trhovisku, v súvislosti s čím Dodávateľ podal trestné oznámenie,


f) by dodaním Tovaru, vykonaním Diela, alebo poskytnutím Služby bol alebo mohol byť porušený zákon,


g) v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,


h) okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa trvajú viac ako 60 dní,


i) počas zadávania zákazky na Trhovisku došlo v EKS k preukázateľným technickým problémom, potvrdeným správcom EKS, ktoré Dodávateľom znemožnili predkladanie Kontraktačných ponúk alebo návrhov cien v elektronickej aukcii.


18.4 Pre účely Zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v prípade ak:


a) také porušenie Zmluva alebo tieto VZP za podstatné porušenie vyslovene označujú, alebo


b) ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.


18.5 Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností má sa za to, že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.


18.6 Objednávateľ po odstúpení od Zmluvy ktoroukoľvek stranou, ku dňu odstúpenia od Zmluvy potvrdí cenu všetkých Dodávateľom riadne vykonaných plnení zo Zmluvy, ktoré boli Objednávateľom prevzaté.


18.7 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Plnenia podľa bodu 18.6 týchto VZP a protihodnotu za ne si zmluvné strany ponechajú a nebudú si ich povinné či oprávnené vrátiť, ak súčasne platí, že:


a) dôvod odstúpenia od Zmluvy nespočíva v porušení zmluvnej povinnosti v súvislosti s takými Plneniami a poskytnutím protihodnoty za ne jednou zo zmluvných strán, a


b) takéto Plnenie má pre Objednávateľa hospodársky význam aj bez dodania, poskytnutia či vykonania zvyšku Plnení, a


c) nejde o dôvod odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy v súlade s bodom 18.2 písm. v) týchto VZP.


18.8 Vzájomne poskytnuté Plnenie a protihodnoty za ne, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa bodu 18.7 týchto VZP, si zmluvné strany vzájomne vrátia, pričom ak ide o peňažné plnenia, aj spolu s úrokom počítaným odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od Zmluvy do úplného vrátenia takéhoto peňažného plnenia vo výške zodpovedajúcej 1M EURIBOR platnému ku dňu odstúpenia od Zmluvy.


18.9 Na výslovnú žiadosť Objednávateľa tiež Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi bez zbytočného odkladu tie plnenia, ktoré ešte neboli Objednávateľom prevzaté, aj keď ide o Plnenia rozpracované. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný plnenia podľa predchádzajúcej vety prevziať ak za ne Dodávateľovi zaplatí primeranú časť Ceny, na ktorej sa zmluvné strany dohodli.


18.10 Dodávateľ je v nadväznosti na odstúpenie od Zmluvy povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu možnú súčinnosť za účelom výkonu práv a povinností Objednávateľa v zmysle bodov 18.518.9 týchto VZP, najmä predložiť Objednávateľovi všetky podklady a informácie slúžiace na vyúčtovanie plnení Zmluvy.


Čl. XIX 

Komunikácia zmluvných strán


19.1 Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré tieto VZP vyžadujú písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí Zmluvy na tento účel písomne oznámenú.


19.2 Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe Zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.


19.3 Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.


19.4 Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:


a) faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu príjemcu počas obvyklého pracovného času adresáta; alebo


b) elektronickej pošty (e–mail) dňom, kedy zmluvná strana, ktorá prijala e-mail od odosielajúcej zmluvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslaním potvrdzujúceho e-mailu odosielajúcej zmluvnej strane. Prijímajúca zmluvná strana je povinná doručiť odosielajúcej zmluvnej strane potvrdenie o prijatí e-mailu do 48 hodín, inak sa bude takýto email považovať za nedoručený. Pre potreby doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e–mail) sa použije adresa zmluvnej strany uvedená v profile príslušnej zmluvnej strany na Trhovisku, dokým príslušná zmluvná strana neurčí inak; alebo


c) pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.


19.5 Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v Zmluve a rovnako predmetnú zmenu vykonať v profile príslušnej zmluvnej strany na Trhovisku.


19.6 Jazyk Zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ako aj a tretími osobami v súvislosti so Zmluvou, je slovenský jazyk, ak Zmluva vyslovene neuvádza, alebo zmluvné strany nedohodnú inak.


Čl. XX

Rozhodné právo, riešenie sporov


20.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a právne vzťahy ňou založené a s nimi súvisiace sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Vyslovene je stanovené, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo sídlo zmluvných strán mimo Slovenskej republiky.


20.2 Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo Zmluvy alebo Zmluvou a týmito VZP založenými, vrátane sporov o ich plnenie, či neplnenie, o platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VZP, bude príslušný rozhodovať vecne príslušný všeobecný súd v mieste sídla Objednávateľa, ak príslušné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa občianskeho súdneho konania neustanovujú kogentne inak.


Čl. XXI

Záverečné a prechodné ustanovenia


21.1 Nadpisy v tejto zmluve slúžia len prehľadnosti a pri výklade zmluvných ustanovení sa neberú do úvahy. Rovnako ich nemožno považovať ani za definície, zmeny či objasnenia zmluvných ustanovení.


21.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu.


21.3 Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení týchto VZP alebo Zmluvy neplatnými, nevzťahuje sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia týchto VZP a Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ustanovenia, ktoré sa preukážu ako právne neplatné, ustanoveniami s rovnakým alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením.


21.4 Vedľajšie ústne dohody k Zmluve nejestvujú. Zmluva predstavuje úplné a komplexné dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dohovory vo vzťahu k predmetu Zmluvy.


21.5 Zmluva je výsledkom jedného z Kontraktačných postupov Trhoviska a na platnosť zmien a dodatkov Zmluvy sa vyžaduje písomná forma, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.


21.6 Tieto VZP môžu byť kedykoľvek menené Ministerstvom, alebo nahradené novými VZP. Zmeny a doplnenia VZP, ku ktorým dôjde po uzavretí Zmluvy, nebudú mať žiaden vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa Zmluvy. Prípadné zmeny a doplnenia Zmluvy sa budú spravovať VZP platnými a účinnými ku dňu nadobudnutia takejto zmeny či doplnenia Zmluvy.


Príloha č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam 

Osobitné ustanovenia o Zákazkách na dodávku elektriny a plynu


Čl. I


1.1. Tieto osobitné ustanovenia týkajúce sa Zákaziek na dodávku elektriny a/alebo plynu (ďalej len „OUEP“) tvoria súčasť Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) a upravujú náležitosti zmlúv o združenej dodávke elektriny a zmlúv o združenej dodávke plynu (ďalej len „Zmluvy na dodávku elektriny/plynu“), uzatvorených medzi Objednávateľom a Dodávateľom ako výsledok zadávania zákazky na Trhovisku postupom uvedeným v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska (OPET). Zmluva na dodávku elektriny/plynu nie je Rámcovou dohodou.


1.2. V prípade rozporu so VZP majú tieto OUEP prednosť pred takými odlišnými ustanoveniami VZP. OUEP tvoria spolu s VZP prílohu každej Zmluvy na dodávku elektriny/plynu a upravujú najmä otázky súvisiace so vznikom Zmlúv na dodávku elektriny/plynu, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán založených Zmluvou na dodávku elektriny/plynu.


1.3. Pre účely týchto OUEP a Zmluvy na dodávku elektriny/plynu majú príslušné odborné technické pojmy a terminológia význam totožný, ako je uvedené v zákone č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v zákone č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o energetike“), vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá fungovania vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá fungovania vnútorného trhu s plynom (ďalej aj ako „Pravidlá trhu“), v príslušných vyhláškach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v príslušných vyhláškach a rozhodnutiach ÚRSO a v ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ich neskorších zmien a doplnení, prípadne všeobecných záväzných právnych predpisov ktorými neskôr budú tieto nahradené (ďalej spolu len „Energetické predpisy“), pokiaľ nie je v týchto OUEP výslovne uvedené inak. Povinnosť zmluvných strán Zmluvy na dodávku elektriny/plynu postupovať pri realizácii dodávky Plnenia v súlade s kogentnými ustanoveniami Energetických predpisov zostáva nedotknutá.


Čl. II 

Pojmy OUEP


2.1. V zmysle čl. I ods. 1.3. majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:


Malý podnik

Objednávateľ, ktorý má ako koncový odberateľ elektriny ročnú spotrebu elektriny najviac 30 MWh za predchádzajúci rok alebo ako koncový odberateľ plynu ročnú spotrebu plynu najviac 100 MWh za predchádzajúci rok.

Ak Objednávateľ spĺňa Energetickými predpismi a na ich základe vydanými rozhodnutiami stanovené podmienky pre priznanie postavenia Malého podniku, dodávka elektriny alebo plynu je považovaná v zmysle príslušných Energetických predpisov za regulovanú činnosť a riadi sa pravidlami určenými Energetickými predpismi. Obchodné podmienky Dodávateľa a rozhodnutie o určení cien za dodávku elektriny/plynu Malým podnikom, schválené rozhodnutím ÚRSO, sú pre zmluvné strany záväzné a použijú sa popri týchto OUEP subsidiárne.

Odberné miesto Objednávateľa

ďalej pre akýkoľvek počet odberných miest alebo pre každé odberné miesto jednotlivo aj ako „OM“

Miesto alebo viaceré miesta Objednávateľa pre odber elektriny/plynu vybavené určeným meradlom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Identifikácia a technické údaje odberného miesta/odberných miest Objednávateľa je uvedená v Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii Objednávateľa.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia, na ktorom sa nachádzajú odberné miesta Objednávateľa, a k distribučnej sústave ktorého sú odberné miesta Objednávateľa pripojené.

Prevádzkovateľ distribučnej siete

Plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu v zmysle Energetických predpisov.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy a Prevádzkovateľ distribučnej siete ďalej spolu alebo každý jednotlivo aj ako „PDS

Prevádzkový poriadok PDS

ďalej aj ako „PP PDS“

Dokument vydaný príslušným PDS a schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý určuje podmienky distribúcie elektriny/plynu a poskytovania súvisiacich sieťových služieb do OM Objednávateľa; je zverejnený na webovom sídle PDS.

Technické podmienky prístupu a pripojenia do sústavy/siete príslušného PDS

ďalej len „Technické podmienky“

Dokument vydaný príslušným PDS, zverejnený na webovom sídle príslušného PDS, ktorý zabezpečuje nediskriminačné, transparentné, bezpečné pripojenie a prevádzkovanie distribučnej sústavy/siete, určuje technické podmienky pripojenia, pravidlá prevádzkovania distribučnej sústavy/siete a záväzné kritériá technickej bezpečnosti distribučnej sústavy/siete.

Zákon o spotrebných daniach

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisovČl. III

Predmet Zmlúv na dodávku elektriny/plynu


3.1 Zmluvou na združenú dodávku elektriny/plynu sa za podmienok uvedených v týchto OUEP a VZP:


a) Dodávateľ zaväzuje dodať Objednávateľovi elektrinu/plyn do OM Objednávateľa v dohodnutom množstve, kvalite, čase a podľa ostatných Zmluvných špecifikácií,


b) Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa prenos elektriny/prepravu plynu, distribúciu elektriny/plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM Objednávateľa pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej aj ako „Distribučné služby“),


c) Dodávateľ zaväzuje prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku za OM Objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok, a a) až c) ďalej spolu aj ako „Plnenie


d) Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dodané Plnenie dohodnutým spôsobom prevziať a zaplatiť zaň Dodávateľovi dohodnutú Cenu.


Čl. IV

Miesto, Čas a Spôsob Plnenia Zmluvy


4.1 Miestom Plnenia podľa Zmluvy je OM Objednávateľa, pripojené do sústavy alebo siete príslušného prevádzkovateľa. Technické údaje a identifikácia OM Objednávateľa (EIC kód, resp. POD kód) sú uvedené v príslušnej Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii.


4.2 Zmluvné obdobie združenej dodávky elektriny/plynu do OM Objednávateľa je obdobie uvedené v príslušnej Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii pre každé OM zvlášť, počas ktorého má Dodávateľ poskytovať Objednávateľovi dohodnuté Plnenie (ďalej len „Zmluvné obdobie“), pričom v rámci Zmluvného obdobia sa konkrétna hodina predstavujúca začiatok a koniec dodávky elektriny/plynu riadi Energetickými predpismi. Zmluva na dodávku elektriny/plynu sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do uplynutia Zmluvného obdobia.


4.3 Plnenie sa považuje za dodané prechodom elektriny/plynu z distribučnej sústavy/siete príslušného PDS, ku ktorej je OM Objednávateľa pripojené, do OM Objednávateľa, t.j. prechodom elektriny určeným meradlom/prechodom plynu cez výstupnú prírubu určeného meradla inštalovaného a prevádzkovaného príslušným PDS pre konkrétne OM Objednávateľa. Týmto momentom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanému Plneniu a nebezpečenstvo škody.


4.4 Meranie dodaného množstva elektriny/plynu vykonáva v súlade s Energetickými predpismi príslušný PDS, do ktorej je OM Objednávateľa pripojené, pričom takto určené množstvo dodanej elektriny/plynu je pre Objednávateľa a Dodávateľa záväzné. Možnosť reklamácie alebo žiadosti o preskúšanie určeného meradla v súlade s Energetickými predpismi nie je týmto dotknutá.


4.5 Dodávka elektriny/plynu je považovaná za opakované Plnenie poskytované Dodávateľom Objednávateľovi, a to maximálne v mesačných lehotách počas celého obdobia dodávky dohodnutého v Zmluve na dodávku elektriny/plynu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú neskôr inak.


4.6 Pokiaľ je Zmluva na dodávku elektriny/plynu uzatváraná v súvislosti so zmenou dodávateľa elektriny/plynu v zmysle Energetických predpisov (ďalej len „Zmena dodávateľa“), je Dodávateľ povinný poskytovať dohodnuté Plnenie a Objednávateľ povinný platiť akúkoľvek úhradu alebo preddavok najskôr nadobudnutím právnych účinkov Zmeny dodávateľa v súlade s Energetickými predpismi. Zodpovednosť za škodu v zmysle Energetických predpisov vzniknutú v súvislosti s tým, že k Zmene Dodávateľa nedošlo najneskôr ku dňu začatia Zmluvného obdobia v zmysle Zmluvy na dodávku elektriny/plynu, tým nie je dotknutá.


Čl. V 

Cena


5.1 Cena za Plnenie je stanovená ako celková cena za dodávku elektriny/plynu vrátane všetkých s tým súvisiacich Distribučných služieb počas Zmluvného obdobia, a to s prihliadnutím na Špecifikáciu alebo Zmluvnú špecifikáciu Plnenia, t.j. najmä na vyčíslené predpokladané množstvo objemu elektriny/plynu, dĺžku trvania Zmluvného obdobia a zvolenú pásmovú tarifu pre konkrétny druh Plnenia.


5.2. Cena za Plnenie v zmysle ods. 5.1. tohto článku OUEP zahŕňa:


a) cenu za dodávku elektriny/plynu s prihliadnutím na Špecifikáciu alebo Zmluvnú špecifikáciu Plnenia (predpokladané množstvo, zmluvné obdobie dodávky Plnenia, pásmová tarifa, a pod.), vrátane ceny a nákladov za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Dodávateľa v zmysle ustanovenia ods. 3.1 písm. c) článku III a ceny za odvod do Národného jadrového fondu podľa zákona č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o NJF“),


b) cenu za Distribučné služby, a to za prenos elektriny/ prepravu plynu, distribúciu elektriny/plynu, systémové služby a ostatné regulované položky, ktorých výška je určená podľa aktuálneho cenníka distribúcie príslušného PDS platného v čase predloženia Kontraktačnej alebo Obchodnej ponuky Dodávateľa a príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO platných v čase predloženia Kontraktačnej alebo Obchodnej ponuky Dodávateľa,


c) daň z pridanej hodnoty, pokiaľ je v Zmluve uvedená cena vrátane DPH,


d) spotrebnú daň z Plnenia v zmysle Zákona o spotrebných daniach v prípade, ak Objednávateľ v Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii explicitne neuviedol požiadavku na oslobodenie od spotrebnej dane.


5.3 Pokiaľ vzhľadom na príslušné rozhodnutia ÚRSO dôjde v čase od uzavretia Zmluvy do dodania Plnenia Objednávateľovi a/alebo v čase platnosti a účinnosti Zmluvy na dodávku elektriny/plynu, k zmene položky ceny za odvod Národného jadrového fondu a ceny za Distribučné služby ( t.j. za prenos elektriny/ prepravu plynu, distribúciu elektriny/plynu, systémové služby a ostatné regulované položky) uvedené v ust. ods. 5.2. písm. b) tohto článku OUEP, je Dodávateľ Plnenia oprávnený účtovať Objednávateľovi aktuálnu cenu za odvod do Národného jadrového fondu a cenu za distribúciu a regulované distribučné služby v zmysle príslušných platných a účinných rozhodnutí ÚRSO v čase dodania Plnenia.


5.4 Ak Objednávateľ napriek tomu, že v Zmluvnej špecifikácii explicitne požadoval dodanie Plnenia oslobodeného od spotrebnej dane, nepredloží Dodávateľovi najneskôr do začatia dodávky Plnenia na základe uzavretej Zmluvy:

- osvedčenie o registrácii platiteľa dane na spotrebnú daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach alebo

- povolenie na oslobodenú elektrinu/plyn v zmysle Zákona o spotrebných daniach,

je Dodávateľ oprávnený účtovať k základu ceny za dodávku Plnenia bez DPH aj spotrebnú daň v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia.


5.5 Ak dôjde počas platnosti a účinnosti Zmluvy k zákonnej zmene výšky sadzby DPH, či spotrebnej dane podľa Zákona o spotrebných daniach, je Dodávateľ oprávnený účtovať k cene za dodávku Plnenia aj takto zmenenú výšky sadzby DPH a/alebo spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokiaľ prechodné ustanovenia príslušného právneho predpisu neustanovujú inak alebo pokiaľ nie je Plnenie od príslušnej spotrebnej dane oslobodené.


5.6 V prípade zmeny výšky regulovaných poplatkov za Distribučné služby, zmeny spotrebnej dane podľa Zákona o spotrebných daniach, zmeny DPH, zmeny výšky odvodu do Národného jadrového fondu, resp. zmien iných regulovaných poplatkov počas Zmluvného obdobia, je Dodávateľ povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti na svojom webovom sídle najneskôr do termínu vystavenia prvej faktúry s novými sadzbami, ako aj písomne spoločne s prvou faktúrou s novými sadzbami. V oznámení budú uvedené nové sadzby a poplatky.


5.7 Dodávateľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi akékoľvek ďalšie náklady alebo poplatky za Plnenie, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku OUEP. Tým nie je dotknutý nárok Dodávateľa na náhradu škody voči Objednávateľovi, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností Dodávateľa vyplývajúcich mu zo Zmluvy alebo kogentných ustanovení príslušných Energetických predpisov.


5.8. Ak dôjde k zníženiu cien za odvod do Národného jadrového fondu, cien za Distribučné služby, či k zníženiu výšky sadzby DPH, alebo spotrebnej dane zmysle ustanovenia bodov 5.3 a 5.5 tohto článku OUEP, je Dodávateľ povinný účtovať Objednávateľovi aktuálnu cenu za odvod do Národného jadrového fondu, cenu za distribúciu a regulované distribučné služby v zmysle príslušných platných a účinných rozhodnutí ÚRSO v čase dodania Plnenia, ako aj takto zmenenú výšky sadzby DPH a/alebo spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebných daniach, a to vo výške platnej ku dňu dodania Plnenia, pokiaľ prechodné ustanovenia príslušného právneho predpisu neustanovujú inak alebo pokiaľ nie je Plnenie od príslušnej spotrebnej dane oslobodené.


Čl. VI

Platobné a fakturačné podmienky


6.1 Fakturačným obdobím za dodávku Plnenia do OM Objednávateľa je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie odberu Plnenia formou vyúčtovacej faktúry za príslušné OM Objednávateľa Plnenia, pre ktoré je Zmluva na dodávku elektriny/plynu uzavretá, najmenej jedenkrát ročne (podmienkou nie je dodržanie kalendárneho roka).


6.2 Dodávateľ je oprávnený v priebehu fakturačného obdobia požadovať od Objednávateľa za opakovanú dodávku Plnenia preddavkové platby, a to vo výške a počte platieb uvedených nižšie. Obdobie opakovanej dodávky Plnenia je dohodnuté najviac ako jednomesačné.


6.3 Bez ohľadu na povahu OM Objednávateľa (OM Objednávateľa s mesačným/ročným odpočtom odberu Plnenia), je výška preddavkových platieb na úhrady Ceny za opakované dodanie Plnenia, vrátane DPH a spotrebnej dane podľa Zákona o spotrebných daniach, určená mesačne, pričom predpokladaná cena mesačnej dodávky Plnenia je stanovená ako alikvotná časť predpokladaného množstva Plnenia pripadajúceho na jeden kalendárny mesiac Zmluvného obdobia, pokiaľ zmluvné strany po uzavretí Zmluvy na dodávku elektriny/plynu nedohodnú inak.


6.4 Objednávateľ je povinný uhradiť preddavkovú platbu, resp. cenu za opakované dodávky Plnenia vo výške vypočítanej Dodávateľom v zmysle ustanovení tohto článku OUEP a s prihliadnutím na Špecifikáciu a/alebo Zmluvnú špecifikáciu Plnenia Objednávateľom, a to najneskôr do 25.dňa prvého mesiaca obdobia, na ktorý sa preddavková platba platí. Podkladom pre zaplatenie preddavkovej platby bude písomné oznámenie Dodávateľa o výške preddavkovej platby za opakovanú dodávku Plnenia doručené Objednávateľovi.


6.5 Dodávateľ je oprávnený navrhnúť Objednávateľovi zmenu periodicity preddavkových platieb za opakovanú dodávku Plnenia, a to zaslaním písomného návrhu. Za prijatie návrhu Dodávateľa uvedeného v predošlej vete s Objednávateľom, sa považuje aj zaplatenie preddavkovej platby v súlade s týmto návrhom. Ak Objednávateľ neuhradí preddavkové platby podľa návrhu Dodávateľa v zmysle predchádzajúcej vety, má povinnosť uhrádzať podľa Zmluvne dohodnutých podmienok, resp. podľa Zmluvy na dodávku elektriny/plynu.


6.6 Vyúčtovanie dodaného Plnenia a zaplatených preddavkových platieb za dodané Plnenie bude uskutočňované formou vyúčtovacej faktúry, ktorú Dodávateľ vystaví do 15 dní po dni zdaniteľného plnenia na základe príslušného odpočtu skutočných stavov fakturačného merania. Dňom zdaniteľného plnenia pre vyúčtovanie dodávok je v prípade mesačného odpočtu posledný kalendárny deň v mesiaci, za ktorý sa vyúčtovanie vykonáva, v prípade ročného odpočtu posledný kalendárny deň 12-teho mesiaca roka, za ktorý sa vyúčtovanie vykonáva. Vo vyúčtovacích faktúrach budú odpočítané zaplatené preddavkové platby.


6.7 Podkladom pre zúčtovaciu fakturáciu Dodávateľa budú namerané skutočné množstvá elektriny/plynu v jednotlivých OM Objednávateľa, predložené Dodávateľovi zo strany príslušného PDS alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne príslušných právnych predpisov.


6.8 Faktúra Dodávateľa musí okrem náležitostí podľa VZP obsahovať aj náležitosti v zmysle príslušných Energetických predpisov, vrátane informácie o skladbe integrovanej ceny za dodávku Plnenia.


6.10 Dodávateľ vráti Objednávateľovi preplatok z vyúčtovacej faktúry v lehote jej splatnosti. Objednávateľ je rovnako povinný uhradiť nedoplatok z vyúčtovacej faktúry Dodávateľovi v lehote jej splatnosti. Dodávateľ je oprávnený vykonať jednostranný zápočet svojich splatných pohľadávok voči splatnej pohľadávke Objednávateľa na vrátenie preplatku podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia OUEP.


6.11 V prípade odberu Plnenia vo výške menej ako 80% predpokladaného množstva Plnenia počas celého Zmluvného obdobia z dôvodov pričítateľných Objednávateľovi, je Dodávateľ oprávnený voči Objednávateľovi vyúčtovať za neodobraté Plnenie (rozdiel medzi skutočne odobratým Plnením a minimálny množstvom Plnenia vo výške 80% predpokladaného množstva Plnenia) kompenzačný poplatok zodpovedajúci rozdielu ceny za dodávku 80% predpokladaného množstva Plnenia (vypočítanej pomernou časťou celkovej zmluvnej ceny pre predpokladané množstvo Plnenia) a cenou za skutočne odobraté Plnenie.


Čl. VII 

Povinnosti Dodávateľa


7.1 V Zmluve sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť do OM Objednávateľa bezpečnú a spoľahlivú dodávku elektriny/plynu v kvalite garantovanej Technickými podmienkami prístupu a pripojenia do sústavy/siete príslušného PDS, ako aj distribúciu elektriny/plynu za predpokladu, ak je OM Objednávateľa pripojené k distribučnej sústave/sieti príslušného PDS, vrátane s tým súvisiacich ostatných regulovaných služieb a prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku za OM Objednávateľa uvedené v Zmluve voči zúčtovateľovi odchýlok.


7.2 Dodávka Plnenia sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber Plnenia považuje v zmysle príslušných ustanovení Zákona o energetike za neoprávnený odber. Ustanovenia §§ 46 a 82 Zákona o energetike ustanovujú ďalšie prípady neoprávneného odberu elektriny a plynu.


7.3 Dodávateľ je pri poskytovaní Plnenia povinný dodržiavať Energetické predpisy.


7.4 Dodávateľ sa zaväzuje priebežne vyhodnocovať (minimálne 1x ročne) priebeh spotreby elektrickej energie/plynu na jednotlivých OM Objednávateľa a navrhne Objednávateľovi prípadné zmeny v nastavení technických špecifikácií za účelom zníženia nákladov.


7.5 Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými Energetickými predpismi, Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS a v kvalite podľa Technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy/siete príslušného PDS.


Čl. VIII

Povinnosti Objednávateľa


8.1 Objednávateľ je povinný pri odbere Plnenia dodržiavať Energetické predpisy.


8.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi za účelom riadneho dodania či poskytnutia Plnenia v potrebnej dobe nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečiť, že OM Objednávateľa bude pripojené do distribučnej sústavy/siete príslušného PDS, ako aj ukončenie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu s aktuálnym dodávateľom elektriny alebo plynu ku dňu predchádzajúcemu dňu začatia dodávky na základe Zmluvy. Súčinnosťou Objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy či príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.


8.3 Objednávateľ je povinný pri uzavretí Zmluvy na dodávku elektriny/plynu mať užívacie právo k nehnuteľnosti/nehnuteľnostiam, do ktorej/do ktorých sa bude uskutočňovať dodávka Plnenia, vrátane tej/tých, v ktorej/v ktorých je umiestnené odberné zariadenie Objednávateľa, prípadne preukázať toto užívacie právo alebo súhlas vlastníka dotknutých nehnuteľností s ich užívaním.


8.4 V prípade, že Objednávateľ uviedol v Špecifikácii alebo Zmluvnej špecifikácii požiadavku oslobodenia od spotrebnej dane v zmysle ustanovení Zákona o spotrebných daniach, je povinný preukázať najneskôr do prvého dňa začatia dodávky Plnenia na základe uzavretej Zmluvy skutočnosť, že je od spotrebnej dane v zmysle Zákona o spotrebnej dani oslobodený. Rovnako je povinný oznámiť bez meškania akúkoľvek zmenu týkajúcu sa svojho oslobodenia od uvedených spotrebných daní Dodávateľovi počas platnosti a účinnosti Zmluvy.


8.5 Pri Zmene dodávateľa elektriny/plynu, sú účastníci trhu povinní postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Energetických predpisov.


Čl. IX

Informovanie o cenách a spôsoby informovania


9.1 Informácie o cenách elektriny/plynu, podmienkach ich dodávky, distribúcie, ako aj informácie o cenníku služieb Dodávateľa, zverejňuje Dodávateľ na svojom webovom sídle. Ďalšie informácie o aktuálnych cenách za distribúciu elektriny/plynu si môže Objednávateľ overiť na webových stránkach ÚRSO www.urso.gov.sk.


9.2 Informácie o pôvode elektriny a podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na dodanej elektrine v predchádzajúcom roku a informácie o vplyve primárnych zdrojov elektriny na životné prostredie alebo verejné zdroje zverejňuje Dodávateľ na svojom webovom sídle.


9.3 Dodávateľ je v zmysle Energetických predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok elektriny/plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok Dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle. V prípade zistenia porušenia týchto štandardov kvality dodávky elektriny alebo plynu, Dodávateľ uhradí kompenzačnú platbu a odošle oznámenie o kompenzačnej platbe Objednávateľovi, u ktorého došlo k porušeniu. Podmienkou na vyplatenie kompenzačnej platby nie je podanie žiadosti oprávnenou osobou o jej vyplatenie.


9.4 V osobitných zákonom vymedzených prípadoch môže dôjsť k uplatneniu inštitútu dodávky v režime dodávateľa poslednej inštancie, ktorý sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Zákonom o energetike a Pravidlami trhu. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom elektriny a odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k sústave alebo sieti a ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa § 18 ods. 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu, a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. Dodávateľ poslednej inštancie je povinný dodávať elektrinu alebo plyn najviac počas troch mesiacov. Dodávka poslednej inštancie sa začína dňom nasledujúcim po dni, keď pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn. Skutočnosť, že dodávateľ elektriny alebo plynu stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn podľa § 18 ods. 6 Zákona o energetike alebo ak dôjde k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a zároveň ku dňu prerušenia dodávok elektriny alebo plynu nemá odberateľ zabezpečenú dodávku iným spôsobom, oznámi odberateľovi PDS, do ktorej je OM odberateľa pripojené, a to v rozsahu podľa Pravidiel trhu. Informácia koncovým odberateľom elektriny alebo plynu o začiatku dodávky poslednej inštancie obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodávky poslednej inštancie, dobe jej trvania a o možnostiach jej ukončenia. Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny alebo plynu, ktorý dodáva elektrinu alebo plyn koncovým odberateľom elektriny alebo plynu, ktorého rozhodnutím určí ÚRSO. Režim dodávky poslednej inštancie je upravený v § 18 Zákona o energetike a v § 36 a § 76 Pravidiel trhu. Odberateľ elektriny alebo plynu, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie, uhradí dodávateľovi poslednej inštancie cenu za dodávku elektriny/plynu poslednej inštancie podľa cenového rozhodnutia vydaného ÚRSO pre dodávateľa poslednej inštancie.


9.5 Distribúcia elektriny alebo plynu do OM Objednávateľa môže byť prerušená alebo obmedzená len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v prípadoch stanovených v Energetických predpisoch, najmä § 31 ods. 1 písm. e) a v § 49 ods. 2 Zákona o energetike. V prípade plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny/plynu, je Dodávateľ povinný oznámiť Objednávateľovi začiatok obmedzenia, termín skončenia obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny/plynu bezodkladne, t.j. najneskôr prvý deň nasledujúci po oznámení mu tejto skutočnosti príslušným PDS a to písomne alebo v elektronickej podobe na adresu Objednávateľa. V prípade prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny/plynu z dôvodu poruchy odberného zariadenia na dotknutom OM Objednávateľa, je Objednávateľ povinný informovať príslušného PDS. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny alebo plynu a s tým súvisiace distribučné služby do OM Objednávateľa a za tým účelom požiadať PDS o obmedzenie alebo prerušenie distribučných služieb, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti podľa Zmluvy a ak si Objednávateľ nesplnil túto svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytol Dodávateľ v písomnej výzve s upozornením, že dodávka elektriny alebo plynu a s tým súvisiace distribučné služby budú obmedzené alebo prerušené. Lehota v písomnej výzve nesmie byť kratšia ako 30 dní. Dodávateľ v takom prípade nezodpovedá za vzniknutú škodu Objednávateľa.


Čl. X 

Meranie


10.1 Meranie dodaného množstva elektriny alebo plynu, vykonávanie odpočtov určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov merania a ostatných informácií potrebných pre zúčtovanie združenej dodávky elektriny/plynu vykonáva a odovzdáva Dodávateľovi príslušný PDS v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným PP PDS a Technickými podmienkami PDS.


10.2 Množstvo dodanej elektriny/plynu sa meria určeným meradlom. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle Zákona o energetike. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s PP PDS. Dodávateľ fakturuje dodávku elektriny/plynu a s tým súvisiace distribučné služby na základe týchto údajov.


10.3 Objednávateľ je povinný starať sa o určené meradlo tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu alebo odcudzeniu. Všetky poruchy na určenom meradle, vrátane porušenia zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácii, ktoré Objednávateľ zistí, je povinný bezodkladne ohlásiť Dodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť PDS prístup k odbernému elektrickému zariadeniu a určenému meradlu za účelom vykonania kontroly, výmeny, odobratia určeného meradla alebo zistenia odobratého množstva elektriny/plynu.


10.4 Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže Objednávateľ písomne požiadať Dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný zabezpečiť preskúšanie určeného meradla bez zbytočného odkladu.


10.5 Dôvodom výmeny určeného meradla môžu byť najmä:


a) výmena určeného meradla z dôvodu uplynutia času platnosti overenia,


b) výmena určeného meradla pri požiadavke na preskúšanie určeného meradla,


c) výmena určeného meradla z dôvodu poruchy na určenom meradle,


d) výmena určeného meradla z dôvodu zmeny zmluvných podmienok.


10.6 Objednávateľ, ktorého OM je pripojené na napäťovú úroveň VN a u ktorého je odber elektriny meraný na sekundárnej strane transformátora a transformátor je jeho vlastníctvom, overí na základe písomnej žiadosti Dodávateľa funkčnosť kompenzačného zariadenia transformátora na vlastné náklady a výsledky merania oznámi Dodávateľovi. Pokiaľ Objednávateľ takého oznámenie nepredloží, transformátor sa považuje za nevykompenzovaný a namerané hodnoty nie sú v súlade s hodnotami príslušného rozhodnutia ÚRSO. Dodávateľ má potom právo na základe údajov poskytnutých od PDS pripočítať k nameranej hodnote jalovej spotreby jalové transformačné straty v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO.


10.7 Spôsob oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny meradla, ako informáciu o náhradnom spôsobe určenia množstva dodanej elektriny/plynu v prípade poruchy určeného meradla a mimo určeného termínu odpočtu sú stanovené v príslušných ustanoveniach PP PDS.


Čl. XI 

Reklamačné konanie


11.1 Reklamácia je písomné podanie Objednávateľa adresované Dodávateľovi elektriny/plynu, ktorým sa Objednávateľ elektriny/plynu domáha najmä zodpovednosti Dodávateľa elektriny/plynu alebo príslušného PDS za nekvalitne dodané Plnenie a s tým súvisiace služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Objednávateľ elektriny/plynu požaduje od Dodávateľa elektriny/plynu alebo príslušného PDS nápravu alebo náhradu za nekvalitné zabezpečenie dodávky a distribúcie elektriny/plynu do OM Objednávateľa elektriny/plynu. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.


11.2 Objednávateľ elektriny/plynu má právo reklamovať najmä:


a) kvalitu poskytnutého Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb,


b) odpočet určeného meradla,


c) fakturáciu poskytnutého Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb,


d) prerušenie alebo obmedzenie Plnenia a/alebo s tým súvisiacich služieb alebo iné zistené chyby súvisiace s poskytovaním Plnenia a/alebo služieb Dodávateľa elektriny/ plynu (ďalej len „Predmet reklamácie“).


11.3 Objednávateľ elektriny/plynu môže reklamáciu uplatniť písomne u Dodávateľa elektriny/plynu na korešpondenčnej adrese Dodávateľa a/alebo elektronicky na e-mailovej adrese Dodávateľa mu na tento účel oznámenej.


11.4 Podanie, ktorým Objednávateľ elektriny/plynu uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať najmä identifikáciu Objednávateľa elektriny/plynu, presný popis s odôvodnením reklamácie, prípadne sprievodnou dokumentáciou a ďalšími skutočnosťami pre posúdenie reklamácie, identifikačné údaje týkajúce sa Predmetu reklamácie, identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa týka a podpis oprávnenej osoby konať za Objednávateľa.


11.5 Za deň prijatia reklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie Dodávateľom. Dodávateľ toto prijatie reklamácie obratom Objednávateľovi potvrdí.


11.6 Reklamácia musí byť uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov.


11.7 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom emailu alebo faxom, Dodávateľ doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Objednávateľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.


11.8 Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak si prešetrenie reklamácie vyžaduje súčinnosť PDS alebo inej tretej strany, môže Dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších päť dní. Dodávateľ doručí preukázateľným spôsobom Objednávateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie.


11.9 Reklamáciou nie je písomná žiadosť Objednávateľa o opravu formálnych náležitostí faktúry (napr. nesprávnej poštovej adresy, ktorú Objednávateľ spôsobil nedostatočnou súčinnosťou a pod.) a žiadosť o preskúšanie meradla.


Čl. XII 

Ukončenie Zmluvy


12.1 Zmluvu na dodávku elektriny/plynu pred uplynutím dohodnutej doby platnosti možno okrem spôsobov uvedených v čl. XVII VZP ukončiť výpoveďou Objednávateľa, a to v prípade opakovaného neplnenia si zmluvných povinností Dodávateľa vyplývajúcich mu zo Zmluvy a v prípadoch uvedených v čl. IV ods. 4.6 OUEP. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúcim po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.


12.2 Za podstatné porušenie povinností Objednávateľa sa považuje:


a) omeškanie Objednávateľa s úhradou akýchkoľvek peňažných pohľadávok Dodávateľa, ktoré boli vyúčtované v súlade so Zmluvou na dodávku elektriny/plynu a neboli Objednávateľom uhradené ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dní, ktorú na tento účel Dodávateľ určil v písomnej výzve,


b) opakované neumožnenie prístupu k určenému meradlu ani po písomnej výzve Dodávateľa,


c) neoprávnený odber elektriny/plynu na OM Objednávateľa.


12.3 Za podstatné porušenie povinností Dodávateľa sa považuje:


a) opakované neoprávnené obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny/plynu a s tým spojených Distribučných služieb do OM Objednávateľa,


b) omeškanie Dodávateľa s úhradou akýchkoľvek peňažných pohľadávok Objednávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy na dodávku elektriny/plynu, pričom Dodávateľ ich neuhradil ani v dodatočnej lehote nie kratšej ako 30 dní určenej mu na tento účel v písomnej výzve Objednávateľa,


c) Dodávateľ v rozpore s čl. III ods. 3.1 písm. c) OUEP neprevezme za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku za OM Objednávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.


12.4 V prípade podľa čl. IV ods. 4.6 OUEP, ak k účinnej Zmene dodávateľa elektriny/plynu nedôjde ani do dvoch mesiacov od prvého dňa Zmluvného obdobia uvedeného v Zmluve na dodávku elektriny/plynu, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená od Zmluvy na dodávku elektriny/plynu odstúpiť.


12.5 V prípade ukončenia Zmluvy, resp. ukončenia odberu elektriny/plynu na ktoromkoľvek OM Objednávateľa, sa Objednávateľ zaväzuje umožniť Dodávateľovi vykonať úkony súvisiace s ukončením dodávky elektriny/plynu a s tým súvisiacich distribučných služieb, vrátane odobratia určeného meradla a odpojenia OM.